Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volkeren dezelfde houding tegenover de andere volken aanneemt als het wenscht dat zijn volk onderling aanneemt; dat Amerika deze houding zal aannemen, dat het niet alleen zijn moreelen invloed, maar ook zijn physieke kracht zal willen geven, indien de andere volkeren zich er bij willen aansluiten, om te maken dat geen volk of groep van volkeren zal trachten een ander volk of groep van volkeren uit te buiten, en dat het eenige waarvoor ooit gevochten zal worden, de gemeenschappelijke ■vcechten van menschelijkheid zijn.

*^ „Wat wij moeten verkrijgen, is een gemeenschap van volkeren, niet plotseling, niet door aandrang, niet door vijandig doorzetten van een eisch, maar door het aantoonen van de behoeften der tijden. De volkeren der wereld moeten tezamen komen en zeggen: „Van nu af aan kan niemand neutraal zijn ten opzichte der verstoring van den wereldvrede voor een doel dat de opinie der wereld niet kan billijken." De vrede der wereld moest verstoord worden, wanneer de fundamenteele rechten van menschelijkheid aangerand werden, maar hij moest niet verstoord worden voor wat dan ook, dat ik kan bedenken, en Amerika werd gevestigd om ten minste in ééne Regeering de fundamenteele rechten van den mensch aan te toonen. Als lid van het gezin der volkeren moet Amerika voortaan gereed staan zijn geheele kracht, zoowel geestelijk als lichamelijk, aan te wenden voor het uitoefenen van deze rechten over den geheelen aardbol."

Uit een openbare toespraak, 17 Juni 1918:

„.... Wij meenen dat het de plicht der Vereenigde Staten is ons aan te sluiten bij de andere volkeren der wereld tot elke uitvoerbare vereeniging, welke die grondbeginselen van de volledige vrijheid van de zeewegen voor het volkomen en onbelemmerd gebruik van alle volkeren krachtig zal dienen."

Sluiten