Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bet is het zichzelf en den anderen volkeren van de wereld verplicht, te zeggen onder welke voorwaarden het zich vrij zal gevoelen dien dienst te bewijzen. Die dienst is niets minder dan dit: zijn gezag en zijn macht te voegen bij het gezag en de kracht van andere volkeren tot een waarborg voor vrede en recht over de geheele wereld. Zulk eene regeling kan nu niet langer uitgesteld worden. Het is goed, dat, vóór zij komt, deze Regeering openhartig de voorwaarden omschrijft, waarop zij zich gerechtigd zou gevoelen ons volk te verzoeken hare formeele en plechtige aansluiting bij een vredesverbond goed te keuren.... In oprechtheid en uit een billijke achting voor het oordeel der menschheid moeten wij zeggen, dat, voor zoover het ons deelnemen aan de waarborgen van een toekomstigen vrede betreft, het een groot verschil maakt, op welke wijze en op welke voorwaarden deze oorlog eindigt. De verdragen en overeenkomsten, die hem ten einde zullen brengen, moeten voorwaarden bevatten, die een vrede zullen scheppen welke waard is gewaarborgd en bewaard te worden, een vrede die de goedkeuring der menschheid zal wegdragen, niet alleen een vrede die de verschillende belangen en naaste oogmerken van de betrokken volken dient.

„Wij zullen — daar ben ik zeker van — een stem hebben ter bepaling of zij door de waarborgen van een wereldverbond al dan niet blijvend zullen worden gemaakt, en ons oordeel over hetgeen tot den grondslag en het wezen behoort van wat voorwaarde moet zijn voor dat blijvende karakter, moet nu worden uitgesproken, niet naderhand, wanneer het misschien te laat is.

Geen overeenkomst van coöperatieven vrede, die de volkeren der Nieuwe Wereld niet insluit, kan toereikend zijn om de toekomst tegen oorlog te beveiligen, en toch is er slechts één soort van vrede, die de volken van Amerika mede zouden willen waarborgen ...

„Overeenkomsten alléén zijn niet toereikend om den vrede

Sluiten