Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duurzaam te maken. Het is volstrekt noodig, dat er een macht worde geschapen als handhaafster van de duurzaamheid van overeenkomsten, een macht zooveel grooter dan de kracht van eenig nu oorlogvoerend volk of van eenig bondgenootschap dat tot dusver gevormd of ontworpen is, dat geen volk, en geen mogelijk verbond van volkeren, zou kunnen ondernemen haar te weerstaan. Indien de vrede, die aanstonds zal worden gesloten, duurzaam zal zijn, moet hij gewaarborgd zijn door de georganiseerde macht van de meerderheid van de menschheid.

„Ik stel voor dat alle volkeren voortaan verstrikkende bondgenootschappen zullen vermijden, die hen tot wedijver in macht zouden meesleepen, hen in een net van kuiperij en zelfzuchtige mededinging zouden vangen en hun eigen aangelegenheden in de war zouden brengen door invloeden van buiten af. In samenwerking van macht schuilt geen verstrikkend bondgenootschap. Als allen zich vereenigen om te handelen in denzelfden geest en met hetzelfde doel, handelen allen in gemeenschappelijk belang en zijn zij vrij om hun eigen leven onder eene gemeenschappelijke bescherming te leven.

„Wat ik voorstel is: een regeeren met het goedvinden van de geregeerden; die vrijheid der zeeën, die de vertegenwoordigers van de Vereenigde Staten in de eene internationale conferentie na de andere bepleit hebben met de welsprekendheid van hen, die overtuigde discipelen van de vrijheid zijn; en die matiging in de bewapeningen, die van legers en vloten uitsluitend een macht tot handhaving van de orde maken, geen werktuig voor aanranding of zelfzuchtig geweld.

„Dit zijn Amerikaansche beginselen; dit is Amerikaansche staatkunde. Wij zouden voor geen andere kunnen opkomen. En zij zijn ook de beginselen en de staatkunde van mannen en vrouwen met vooruitzienden blik overal, van elk modern volk, van elke verlichte gemeenschap. Het zijn de grondbeginselen der menschheid, en zij moeten zegevieren."

Sluiten