Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namelijk om deze reden, dat men in deze bezorgde en troebele tijden zich geen helder beeld kan vormen, noch van onze duurzame militaire vereischten, noch van de doeltreffendste wijze waarop een goede militaire vredesregeling georganiseerd kan worden. De wereld voedt de hoop dat, wanneer de Europeesche oorlog beëindigd is, er regelingen zullen getroffen worden, waarbij vele van de vraagstukken, die tot nog toe het bewapenen der volkeren schenen te vereischen, opgelost zullen worden, en dat op eenige geordende en rechtvaardige wijze de wereldvrede gehandhaafd zal kunnen worden door zulk eene samenwerking van machten onder de groote volkeren als noodig zal blijken te zijn om vrede en vrijheid over de geheele wereld te handhaven. Wanneer deze regelingen voor een duurzamen vrede getroffen zijn, kunnen wij onze militaire behoeften vaststellen en onze gedragslijn voor militaire toebereiding aanpassen aan den geest van een voor vrede en democratie georganiseerde wereld.".

Uit de Nota aan de Russische Regeering, 10 Juni 1917:

„Wij strijden voor de vrijheid, het zelfbestuur en de vrije ontwikkeling van alle volkeren, en elke bepaling van de regeling die een einde aan dezen oorlog zal maken, moet in dien geest ontworpen en uitgevoerd worden.

„En dan moeten de vrije volkeren der wereld zich aaneensluiten in een of ander gemeenschappelijk verbond, dat inderdaad hun macht, om den vrede en de rechtvaardigheid in het verkeer der volkeren onderling te verzekeren, zal samenvoegen. De broederschap der menschheid moet niet langer eene schoonklinkende, doch holle phrase zijn; zij moet tot eene kracht en eene werkelijkheid worden. De volkeren moeten hun gemeenschappelijk belang gaan inzien en een doelmatig bondgenootschap stichten om dat leven te beschermen

Sluiten