Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen aanrandingen door eene autocratische en zelfgenoegzame macht."

Uit de Nota aan de Volksvertegenwoordiging, 14 December 1917:

„Het ergste onheil dat het Duitsche volk kan treffen, is wel dat, indien het na den oorlog nog verplicht zou zijn te blijven leven onder eerzuchtige en kuipende meesters, die er belang bij hebben den wereldvrede te verstoren, personen of categorieën van personen, die de^ andere volken der wereld niet zouden kunnen vertrouwen, het onmogelijk zou zijn het toe te laten tot het bondgenootschap der volkeren, dat den wereldvrede moet waarborgen. Dat bondgenootschap moet een bondgenootschap van regeeringen zijn."

Uit een Rede van 8 Januari 1918:

„Er moet een algemeene bond van volkeren worden gevormd, die bepaalde verplichtingen aangaat, welke beoogen wederzijdsche waarborgen te geven voor de politieke onafhankelijkheid en de territoriale onschendbaarheid van alle groote en kleine staten gelijkelijk."

Uit een Rede van 11 Februari 1918:

„Deze oorlog komt voort uit het minachten van de rechten van kleine volken en van nationaliteiten, die geen eenheid en kracht genoeg bezaten om op te komen voor hun recht om hun eigen bondstrouw en hun eigen vormen van politiek leven te bepalen. Bondgenootschappen moeten nu aangegaan wordenj die zulke dingen in de toekomst onmogelijk maken; en achter die bondgenootschappen moet staan de vereenigde kracht van al die volkeren, die rechtvaardigheid liefhebben en bereid zijn haar ten koste van alles te handhaven."

Sluiten