Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen de volkeren die werkelijk meestrijden, maar ook vele andere, ^die lijden onder overheersching, maar niet handelend kunnen optreden; volkeren van vele rassen en in alle deelen der wereld. .. Tegenover hen staan de beschikkers over vele legers, een geïsoleerde groep regeeringen zonder vrienden, die niet opkomen voor eenig gemeenschappelijk doel, maar slechts voor hun eigen zelfzuchtige eerzucht, waarvan niemand voordeel kan trekken dan zij zeiven, en wier volk als willoos vee in hunne handen is; regeeringen die hun volk vreezen en toch voor het oogenblik de oppermachtige heerschers zijn, die iedere beslissing voor hen nemen en naar eigen goedvinden beschikken over hun leven en goed, zoowel als over het leven en goed van elk volk dat onder haar macht valt regeeringen, bekleed met het zonderlinge gewaad en de primitieve macht van een tijdperk dat volkomen vreemd en vijandig staat tegenover het onze. Het Verleden en het Heden zijn in strijd op leven en dood gewikkeld, en daartusschen worden de volkeren der wereld afgemaakt.

„Er kan slechts één uitslag zijn. De beslechting moet beslissend zijn.... Dit zijn de doeleinden waarvoor de vereenigde volken der wereld strijden, en die moeten door hen bereikt worden, alvorens er vrede kan zijn.

„Het toestemmen van alle volkeren om in hun optreden tegenover elkaar geleid te worden door dezelfde beginselen van eer en van eerbied voor de algemeene wet der beschaafde maatschappij, die de afzonderlijke burgers van alle staten in hun onderlinge betrekkingen nu regeeren, opdat alle beloften en overeenkomsten nauwgezet zullen worden geëerbiedigd, geen geheime complotten of samenzweringen worden uitgebroed, geen zelfzuchtige benadeelingen straffeloos aangedaan zullen worden en een wederzijdsch vertrouwen gevestigd zal worden op de schoone basis van wederkeerige eerbied voor het recht.

„Het tot stand brengen van een organisatie voor den vrede,

Sluiten