Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht voor alle volkeren en naties zijn, of zullen de sterken naar believen handelen en de zwakken zonder herstel lijden?

„Zal de handhaving van het recht door toevallige verbonden in gevaar gebracht worden, of zal er een gezamenlijke overeenstemming zijn om de inachtneming van gezamenlijke rechten af te dwingen?

Geen enkel individu of groep van individuen heeft deae uitkomsten gekozen. Zij zijn de vragen waarom het gaat. Zij moeten beslecht worden niet door een overeenkomst of minnelijke schikking of een schikking van belangen, maar definitief en voor goed en met de volle en ondubbelzinnige aanvaarding van het grondbeginsel, dat het belang van den zwakste even heilig is als het belang van den sterkste.

„Wij zijn het er allen over eens dat geen vrede verkregen kan worden door eenig soort van koop of overeenkomst met de Regeeringen der Centrale Mogendheden, omdat wij met haar reeds te doen gehad hebben en haar aan het werk gezien hebben tegenover andere Regeeringen betrokken bij dezen strijd, te Brest-Litovsk en te Boekarest. Zij hebben er ©ns van overtuigd, dat zij eerloos zijn en niet streven naar recht. Zij houden geen overeenkomsten en erkennen geen ander beginsel dan macht in haar eigen belang. Wij kunnen het met hen niet „eens worden"; dat hebben zij onmogelijk gemaakt. Het Duitsche volk moet er thans volkomen van bewust zijn dat wij niet het woord kunnen aanvaarden van hen, die ons dezen oorlog hebben opgedrongen. Wij hebben niet dezelfde gedachten en spreken niet dezelfde taal van overeenstemming.

„Het is van het uiterste belang dat wij het er ook uitdrukkelijk over eens zijn, dat er geen vrede kan worden verkregen door eenig compromis of een verzwakking der beginselen die wij belijden te zijn de beginselen voor welke wij strijden. Daarover moet niet de minste twijfel bestaan. Ik zal daarom de vrijheid nemen met de uiterste openhartig-

Sluiten