Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door buitensluiting van de vrije markten der wereld, gevestigd in den Volkerenbond zelf, als tuchtmiddel en bedwang. Ten vijfde moeten alle internationale overeenkomsten en verdragen van iederen aard in hun geheel worden bekend gemaakt aan de geheele wereld.

„Bijzondere verbonden en economische naijver en nijd zijn de vruchtbare bron in de huidige wereld geweest voor de plannen en hartstochten die de oorlogen ontketenen. Het zou zoowel een onoprechte als een onzekere vrede zijn, die deze niet in bepaalde en bindende termen buitensloot.

„Het vertrouwen waarmee ik het waag uit naam van ons volk over deze zaken te spreken, heeft niet alleen zijn oorsprong in onze overleveringen en in de welbekende grondbeginselen van internationaal beleid, die wij steeds beleden en gevolgd hebben. In denzelfden adem waarmee ik zeg, dat de Vereenigde Staten niet zullen ingaan op eenige bijzondere overeenkomst of verstandhouding met afzonderlijke volkeren, wil ik ook zeggen dat de Vereenigde Staten bereid zijn hun volle aandeel in de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de gemeenschappelijke overeenkomsten en verstandhoudingen waarop van nu voortaan de vrede moet berusten, gestand te doen. Nog steeds lezen wij met duidelijk besef en bewust doel Washingtons onsterfelijke waarschuwing tegen „verstrikkende bondgenootschappen". Doch slechts bijzondere en beperkte bondgenootschappen verstrikken, en wij voorzien en aanvaarden den plicht van een nieuw tijdperk waarin het ons veroorloofd is te hopen op een algemeen verbond, dat verstrikkingen zal vermijden en de atmosfeer der wereld zal zuiveren voor een wederkeerig begrijpen en voor het handhaven van gemeenschappelijke rechten. ..

„Gelijk ik reeds verklaarde, noch ik, noch eenig ander persoon bekleed met regeeringsmacht schiep of vormde de geschilpunten van dezen oorlog. Ik heb er eenvoudigweg gehoor aan gegeven met de verbeeldingskracht die mij ten dienste staat.

Sluiten