Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ik heb er met vreugde gehoor aan gegeven en met een vastberadenheid, die warmer en zekerder geworden is, naarmate de geschilpunten waarom het gaat, scherper omlijnd werden. Het is nu duidelijk dat het geschilpunten zijn die geen mensch kan verdraaien tenzij opzettelijk. Ik ben verplicht voor ze te strijden, en voor ze te strijden naarmate tijd en omstandigheden ze aan mij evenals aan de geheele wereld openbaarden. Onze bezieling voor hen wordt meer en meer onweerstaanbaar, naarmate zij zich scherper en onmiskenbaarder afteekenen.

„En de legers die ervoor strijden, ze sluiten zich nauwer en steviger aanéén en organiseeren hun millioenen tot een meer en meer onweerstaanbare macht, naar gelang zij de gedachten en de bedoelingen van de betrokken volkeren meer en meer in zich opnemen. Het is het eigenaardige van dezen geweldigen oorlog, dat, terwijl de staatslieden schenen te zoeken naar omschrijvingen van hun doel en somtijds van standpunt schenen te veranderen, de gedachten der menigte, die door de staatslieden heet ingelicht en geleid te worden, verhelderd en meer en meer zeker werden van datgene waarvoor zij strijden. Nationale doeleinden zijn geleidelijk op den achtergrond geraakt, en het gemeenschappelijk doel van de verlichte menschheid is in hun plaats getreden. Het oordeel der eenvoudigen is overal simpeler en oprechter geworden en eenstemmiger dan dat van die- in drogredenen doorknede leiders, die nog steeds den indruk hebben behouden dat zij een spel van macht spelen, en voor een hoogen inzet. Daarom heb ik verklaard dat dit een volksoorlog en geen staatsmansoorlog is. Staatslieden hebben de verhelderde gemeenschappelijke gedachte te volgen, of zij worden beroofd van hun macht.

„Ik geloof dat dit de beteekenis is van het feit dat vergaderingen en vereenigingen van velerlei aard, bestaande uit eenvoudige, alledaagsche lieden, bijna telkens wanneer zij tezamert kwamen, gevraagd hebben en nog steeds vragen dat de leiders der regeeringen hun duidelijk uitleggen wat het precies

Sluiten