Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat deed hij bovendien verder hier ?... He.t huwelijk was nu zoo goed als beklonken ... hij had den avond van den tocht naar Tjibeureum een lang onderhoud gehad met Mr. Sweet, deze had wel nog niet direct om de hand van Emmy gevraagd, maar hij had gezegd, dat hij haar liefhad en verzocht de kennismaking te mogen voortzetten tot zij in Batavia terug waren. En Van Vliet had hem gelijk gegeven... het kon hier moeilijk, in dat hotelletje, waar men toch al door de verveling zoo geneigd was, kwaad achter alles te zoeken. Had niet bijna ieder geweten, dat er verlovingsplannen waren van Emmy met Rudolf Verkerk? In Batavia zou men'verder spreken.

Van Vliet had opgemerkt dat men zijn gezelschap, sinds hij zoo intiem met den Engelschman omging, steeds meer frequenteerde. Maar wat konden hem die paar menschen in Sindanglaja schelen, hij wilde nu in Batavia zijn, daar had hij zijn meeste kennissen, daar woonden de menschen, die hem vroeger zoo met den nek hadden aangezien, en die nu maar al te vereerd zouden zijn, als ze met hem en den Engelschman in relatie zouden kunnen komen.

Per auto keerde men naar Batavia terug. Mr. Sweet zou meerijden.

Het voorstel van George, om vroeg te gaan, had Van Vliet dadelijk verworpen. Hij had precies uitgerekend, hoe hij van zijn tocht het meeste plezier

Sluiten