Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARSCH DER PROLETEN.

We zijn de bulderende kracht-proleten Wij zijn de mokers van de maatschappij, Wat ons verveelt dat wordt omver gesmeten Wat ons veracht dat trappen we op zij. We hebben maling aan betaalde orde We barsten los, wanneer men ons vergeet, Het recht der rijken om gevreesd te worde' Is even goed het recht van den proleet.

We zijn de fiere, juichende proleten We zijn de brani's van de maatschappij We hebben harde korsten leeren eten We kunnen buiten troost en medelij, We zijn te trotsch voor kruipen en voor

smeeken

We zijn voor ieder ongeluk gereed, Dezelfde God waar rijke lui van spreken Is even goed de God van den proleet.

We zijn de taaie, dwingende proleten We zijn de drijvers van de maatschappij We zijn er trotsch op dat we schooiers heeten We gaan de rijken tartende voorbij, Ze houden ons voor loome, laffe slaven Ze lachen om ons ongelijk en leed, De aarde waar zij worden in begraven Is even goed het graf van den proleet.

We zijn de bleeke, grijnzende proleten We zijn de kanker van de maatschapp'd We z!jn te vroeg voor onzen tijd versleten Het leven gaat ons hoonende voorbij, We leeren fel en onverzoenlijk haten Dat is de wraak voor al wat men ons deed, De tranen die de rijke ouders laten Doen net zoo'n zeer als die van den proleet.

We zijn de kalme, eerlijke proleten

De eelten handen van de maatschappij,

We zijn tevreden met een goed geweten

We zijn gelukkig, zonder pralerij,

We zullen graag de hand van vrede geven

Sluiten