Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wist hij meer dan zij en de gedachten, die in haar moeielijk naar buiten kwamen, wist hij, wanneer zij er slechts een woord van losliet, te begrijpen en te belichten, zoodat zij haar nieuw schenen en belangwekkend. Tot zij plotseling met vreugde gewaar werd, dat dat bewonderde in waarheid was, wat reeds tevoren in haarzelve leefde, dat haar woord aanleiding was geweest tot wat hij uitsprak.

Verheugd merkte zij op, dat de Mirabeau behagen scheen te hebben in haar bijzijn, dat hij haar menigmaal zocht te midden der gasten en haar vroeg zijn zang op de clavecimbaal te begeleiden. Dit alles scheen haar een onderscheiding, waard om trotsch op te zijn; met naïve verwondering zag zij, hoe er onder de gasten waren, die den comte de Mirabeau ontweken en hoe anderen spottende of smalende opmerkingen maakten over zijn uiterlijk en kleeding, nrinder tot in kleinigheden verzorgd dan die der andere edellieden.

Henriëtte vroeg zich af of de comte die spot en minachting op zou merken, doch in zijn houding was er nimmer iets van te bespeuren.

Sluiten