Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreesde zij een onhandigheid van den dichter.

De Mirabeau herhaalde den naam Préveux op vragenden toon. „Préveux, de jonge dichter Z Ik wist niet, dat u met hem bekend was, Madame."

„Ik heb hem eerst onlangs leeren kennen bij Madame de Priaville."

Henriëtte dwong zich tot rustig antwoorden, doch zij voelde, dat de Mirabeau hare bevangenheid opmerkte en, verlegen, ontweek zij zijne oogen, die nadere verklaring schenen te vragen.

Préveux' binnenkomen deed haar onrust aanstonds bedaren, hij toonde bevreemding noch verlegenheid, groette de Mirabeau met den eerbied van een jongeren man voor den ouderen, dien hij bewondert en boog met gewone salonhoffelijkheid voor Henriëtte Amélie.

De Mirabeau beantwoordde den groet met een vormelijke buiging en zijn gelaat verstarde in stugheid. Henriëtte verwonderde zich over die verandering: de Mirabeau's uiterlijk deed nu weer even terugstootend aan als het haar had toegeschenen bij hun allereerste ontmoeting; hoe was het mogelijk dat dit dezelfde man was, die een oogenblik tevoren levendig en vertrou-

Sluiten