Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn vader mij op het kasteel d'Ii gevangen had doen zetten, heb ik haar gebeden bij mij te komen; zij had er verlof toe kunnen krijgen, doch antwoordde slechts met uitvluchten.

Is het wonder, dat ik troost zocht?

In mijn leven vond ik drie dingen, die mij troostten over eenzaamheid en harde bejegening: werk, Üefde en passie. Maar geen teederheid, geen innige vriendschap, als u mij bieden wilt.

Mijn moeder was dezen avond hier met den woekeraar, die haar en mij een som verschafte om te kunnen leven.

Want de vloek van mijn leven is geldgebrek; dat heeft mij in schulden gebracht, waardoor ik als een minderjarige of een onnoozele onder curateele ben gesteld.

Mijn moeder wilde mij dwingen, opnieuw geld op te nemen van denzelfden woekeraar, die het ons tevoren verschafte; ik heb geweigerd en haar eindelijk mijn huis ontzegd.

De teederheden mijner moeder hadden nooit

Sluiten