Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebied van den geest. Doch laat mij ook daarvan thans niet handelen, want dat zou weinig bemoedigend zijn bij den aanvang van een nieuwe periode, die voor U weer zal zijn een tijdperk van ernstige studie. Immers we gevoelen ons dikwerf min of meer vreemdelingen in eigen tijd, we weten niet, wat van de dingen te denken. Al weer niet te verwonderen, wie heeft ooit zijn eigen tijd goed weten te beoordeelen en hoe moet het dan zijn met een tijd, waarin ontegenzeggelijk veel verandert? Maar is het bemoedigend, daarvan te spreken, ik geloof van niet. Ik wil niet meenen zelf wel over den tijd te kunnen staan als rechter en nog minder mij omhangen met het profetenkleed, maar toch, ik zie het er niet beter op worden voor 't Christendom. Er wordt zooveel gebroken aan de nog veelszins Christelijke grondslagen onzer maatschappij, dat het te bezien zal staan, of straks nog van een Christelijk fondament anders dan in historische beteekenis zal kunnen worden gesproken, veeleer vrees ik, dat een Christen van over honderd jaren over onze omwenteling zal oordeelen, gelijk wij over de Fransche: ze delgde veel goeds en weinig kwaad, ze bracht veel ramp, bij weinig heil.

Liever wil ik daarom trachten U een woord mee te geven, dat U ten geleider kan zijn bij Uw ronddwalen in het land der wetenschap, al houd ik daarbij als van zelf rekening met de doolwegen, waarop onze tijd U noodt en ga ik pogen U aan te wijzen, hoe het voor den student noodzakelijk en mogelijk is om te komen tot

PRINCIPIEEL STUDEEREN.

Laat mij echter dadelijk de ongegrondheid gaan aantoonen van een vermoeden, dat wellicht bij U kon post vatten, reeds bij het hooren van de woorden principieel studeeren.

Qij Gereformeerde studenten gaat in den tegenwoordigen tijd nog al eens over de tong. Op zich zelf moet ge daarover niet klagen. Ik kan me niet voorstellen, dat de leerlingen onzer openbare hoogescholen ooit zóó de aandacht van velen zullen trekken, als die van de V. U. thans en — geloof het vrij — altijd hebben gedaan. Toch versta ik weer zoo goed, dat lang niet elke uitspraak en elke

Sluiten