Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een woord, dat eigenlijk een vraag is om een antwoord, beschouwd als een symptoom van on-Gereformeerdheid. Dan moet men het tijd geven, omdat het misschien sterk gesnoeid weliswaar, toch kan opgroeien tot een goede plant, omdat de wortel goed was.

Merkwaardig, hoe reeds in Uw eigen kring voor deze dingen de oogen open zijn. Voor eenigen tijd trof het mij, hoe één Uwer schreef, dat zoodra de Akademie blijvend uit het gezicht is, bij

velen de lange rijen van Kuypers werken — en dat niet

voor niets! — in de boekenkast verschijnen

Zelf zeg ik het toch liever nog wat anders. Waar de bekende verkiezingsplaat van de S. D. A. P. den invloed van het vriendelijk zonnelicht heeft moeten doorstaan, is het rood van de vlag en van den kiel van den geweldigen arbeider — utinam esset omenf — tot oranje verkleurd. Zoo is voor U, studenten, noodig de aanraking met ons nog kerngezonde Gereformeerde volk. Veelal hebt ge die aanraking wel gehad in het ouderlijk huis, maar deze is gewoonlijk om begrijpelijke redenen niet in staat in den studententijd opgedane meeningen te veranderen. Maar als ge straks midden in het leven leert zien, dat veel, waarvan de ernst voor U misschien was verdonkerd, toch is heilige werkelijkheid, dan leert ge ook de voosheid het best zien, van veel, wat U van de overzijde werd aangeprezen, dan voelt ge Uw eigen innerlijk leven weer tot openbaring komen door niets geknot en ontdekt ge van U zelf, dat ge volkomen Gereformeerd waart.

Daarom, al geloof ik, dat ge nooit genoeg kunt worden opgewekt om Gereformeerd te zijn en te studeeren, ik geloof niet, dat het noodig is U daarop alleen te wijzen en vind vrijheid mijn aangekondigde onderwerp meer algemeen op te vatten, al zal de toepassing niet ontbreken.

Waarom ik dan wel tot U kom met een opwekking tot principieel studeeren, zal U duidelijk worden, als ge eerst in schets gezien hebt, wat ik onder zulk studeeren versta. Principieel studeeren is voor U, zóó afdalen in de mijngangen, die de wetenschap groef, dat het U wel voor den geest staat, hoe elk van die mijnen naar bepaald en vaststaand plan werd aangelegd. Het

') Fraternitas, 20 Nov. 1917, bladz. 155.

Sluiten