Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfstandig bearbeiden, dat is tevens beoordeelen der stof en daarin blijven hoogleeraren en studenten samengaan.

Principieel studeeren, dat is het bewust acht geven op en rekenen met de beginselen, vraag ik dus van U M. H. omdat ge alleen zóó tot ware beoefening der wetenschap komt en U anders verholen blijft, wat alles beheerscht. Ge moogt niet zijn als de spoortrein, die misschien voortgaat met razende snelheid, maar zich toch onbewusj beweegt langs het gelegde spoor, gij zijt als de mijningenieur, die ongeveer zeker wetend, dat daar of daar de kostbare delfstof is te vinden, aan 't boren gaat en dan wel verheugd is, maar toch eigenlijk niet verwonderd, als hij het verwachte aantreft, doch dan met alle kracht de hoedanigheid gaat onderzoeken.

En zulk principieel studeeren vraag ik nu met te meer aandrang, omdat ge gekomen zijt aan een Universiteit, die er haar eer in stelt van haar beginselen te spreken en die welbewust op haar beginselen het gebouw der wetenschap wil doen verrijzen. Zeker, ik weet het wel, de poort van ons akademiegebouw zetten we gaarne zoo wijd mogelijk open en men behoeft niet van ons beginsel te zijn om hier als student te worden ingeschreven. Toch mag ook niet vergeten: Noblesse oblige. En wie het voorrecht begeert en verkrijgt om onderricht te ontvangen aan een hoogeschool, die bepaalde beginselen tot grondslag heeft gekozen, is toch zeker wel meer nog dan een ander tot principieel studeeren verplicht. Als onze bazuin roept: wij willen principieel zijn, is wel niet te veel gevraagd, dat wij den eisch, die reeds eiken man van wetenschap mag worden gesteld, met allen ernst bij U aandringen.

Maar kunt ge als student reeds principieel studeeren? Behoort dat niet, hoe dan ook genomen, tot het geven, het bouwen aan het kunstwerk der wetenschap, waartoe nog geen student verplicht of bekwaam is? Ik geloof U met enkele woorden te kunnen verduidelijken, dat principieel studeeren niet slechts op Uw weg, maar ook binnen Uw bereik ligt.

En dan noem ik U het volgende op. Elke student is verplicht en in staat, om bij alles, wat hij in zich opneemt, bij elk boek, dat hij tot eigen oefening voor zich open legt, te vragen, van

Sluiten