Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welk beginsel gaat mijn zegsman uit? Het zal soms wat moeilijker zijn dat te ontdekken, soms vrij gemakkelijk. Hulp en voorlichting kan noodig zijn. Maar de vraag moet worden gedaan en worden beantwoord.

Al verder gaande kan ook reeds de student komen tot schiften en vergelijken. Hij zal na en door oefening overal een beginsel zien en al spoedig zal het hem duidelijk worden, dat al die principiën zich in twee groote groepen laten scheiden, al naar gelang ze wel of niet rekenen met God in den hemel en Zijn heilige openbaring.

De student kan nog verder gaan. Althans, wanneer hij wat vordert met zijn studie, valt het binnen zijn kunvermogen om uit beginselen af te leiden, hij kan konsekwenties trekken en zoo, als in eigen geest, het euvel zien opwassen, dat in kiem verborgen toch in het booze beginsel lag besloten, alsook met geestesoog den zegen aanschouwen, die het uitgaan van goede beginselen noodzakelijk brengt.

En niet het minst, reeds de student kan kritiek oefenen, beter zeide ik: oefent veel kritiek. Welnu, hij doe het niet in de eerste plaats naar bruikbaarheid, veel voorkomen, subjektieve voorkeur en wat dies meer zij, doch vooral naar beginselen. Het principe moet beslissen, d.w.z., dat de waarde van alle ding wordt getaxeerd vooral naar het vaak verborgen fundament en dat naar eigen beginselen alle ding wordt beoordeeld — ten slotte komt béide op hetzelfde neer.

Ik zou kunnen eindigen, want althans de richting, waarin alle akademisch, d.i. wetenschappelijk, d.i. principieel studeeren zich behoort te bewegen, heb ik U gewezen. Toch, ik heb U nog een toepassing beloofd en die mag niet ontbreken, allereerst niet, omdat wij, Uw hoogleeraren, arbeiden aan een Universiteit door ons Gereformeerde volk gesticht en onderhouden, dat terecht van ons eischen blijft, dat we het Gereformeerde beginsel zullen voorstaan en verbreiden met al onze krachten, doch ook niet omdat gij studenten zijt, dat wil zeggen, menschen, die door Uw blijven aan onze hoogeschool het uitspreekt, dat ge in Uw eigen schatting nog niet gereed zijt, maar dat ge nog wel wat hooren en wat aannemen wilt. Ik stel er mijn eer in propagandist te zijn

Sluiten