Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en U te verklaren, dat naar onze vaste overtuiging het Gereformeerde beginsel het eenig ware is, dat we met inspanning van al onze krachten zullen pogen U voor dat beginsel te winnen, zoo het 't Uwe nog niet mocht zijn en U er in te versterken, zoo het reeds het Uwe is geworden. Dat kunt, maar dat wilt ge ook van ons verwachten. Ik weet wel, dat reeds door onze vaderen uitlatingen zijn gedaan, die me zekerheid geven om te zeggen, het is in hun geest te beweren, dat men nog wel uit Gereformeerde beginselen kan studeeren zonder Gereformeerd te zijn 1), schooner is het, als ge allen goede Gereformeerden zijt en Uw beginsel uitgangspunt is van alles, Uw belijdenis, Uw leven, Uw arbeid.

Maar ook omdat gij studenten zijt, mag ik U, als gezegd, opwekken, mag ik hopen, dat alles, wat ik over principieel studeeren zeide, het Gereformeerde beginsel ten goede komt. Ik denk daarbij allereerst aan de wijze, waarop ge naar onze Universiteit zijt gegaan. Ik vermoed, dat slechts een heel enkele Uwer gestaan heeft als Herakles aan den kruisweg, niet recht wetend aan welke Alma Mater hij zich zou toevertrouwen, voor de meesten zal het — gelijk het in onzen tijd voor ons vaststond — als van zelf gesproken hebben, dat gij gingt naar de Vrije Universiteit te Amsterdam. Gij zelf, Uw ouders, Uw vrienden dachten er zoo over en het was niet studeeren, of studeeren bij ons. Heerlijk voorrecht uit zulk een omgeving te komen, maar het brengt ook gevaren mee. Voor een man van wetenschap is het noodlottig, als hij slechts in sleur, uit gewoonte Gereformeerd is, immers de studie brengt hem met te veel beginselen in aanraking, dan dat hij anders dan na welbewust voor het goede te hebben gekozen, het verkeerde zou kunnen weerstaan. Daarom moet ik op bewuste keuze bij U aandringen, studeert naar Gereformeerd beginsel, wetend, wat ge doet.

Nog om een andere reden moet ik de studie naar Gereformeerde beginselen bij U aanprijzen. Ik heb me wel gewacht U die beginselen op te sommen of hun waarde in het licht te stellen. Niet, omdat ik behoor tot degenen, die meenen, dat ze niet

') VgL b.v. Voetius, Dlsp. Sel, V, pag. 9.

Sluiten