Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van U af, onze toekomstige leiders. Wie zult gij zijn ? Zult gij U door het Gereformeerd, of naar de mode van den tijd, door het utiliteitsbeginsel laten leiden* zult ge vragen, wat eischt de Schrift, of slechts, is het tegen de Schrift; zult ge vragen, hoe dien ik mijn God het vroomst, of hoe bereik ik het best mijn doel ? Principieel Gereformeerde studie reeds in den studententijd moet U leeren kiezen, doen beslissen, dan zult ge straks niet alleen Gereformeerd zijn, maar ook Gereformeerd kunnen maken. Ge moet nu reeds leeren zien, dat ge allerlei dingen, U zelf wel bekend, toch telkens weer zult moeten zeggen en doen ten bate, van die U volgen, gelijk de Schriftgeleerde wel onderwezen in het Koninkrijk Gods naast nieuwe ook altijd weer de oude dingen heeft voort te brengen.

De geloovigen zijn het zout der aarde en het zout heeft tweeërlei eigenschap, het geeft smaak, maar het weert ook bederf. Daarom hebben we in den goeden zin van het woord konservatief te zijn niet het minst in dezen tijd en we hebben ons den naam konservatief allerminst te schamen, ook al komt men er op een meeting niet ver mee.

Ik mag er nog op wijzen, dat de omstandigheden, waaronder we werken moeten, steeds ongunstiger worden, finantieel en op allerlei wijze, omdat ook de tegenstand vermeerdert Doch geen nood, onder welke omstandigheden hebben niet de Hervormers moeten arbeiden en wat hebben ze nochthans niet bereikt!

Ik zeg niet, dat wij zooveel bereiken zullen, ik weet het niet God verbergt de toekomst voor ons oog. Christus heeft ons niet toegezegd, dat we het winnen zouden in de wereld, doch dat verdrukking ons deel zou zijn. Als wij slechts getrouw zijn, mannen van beginsel, kerels van stavast. Onze Christelijke aktie is schoon opgebloeid, sterve ze niet door verrotting van den wortel. Liever voor haar de dood onder de guillotine, dan aan verval van krachten. Mochten we onder gaan, dan zij het als fiere Germanen, gelijk Felix Dahn het koning Teja zingen laat:

Der Gothen ster ging op met glans, Met glans ook zal zij vallen!

Zoo roep ik U op tot principieel Gereformeerde studie. Zelf

Sluiten