Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijn ooit op Antwerpen zouden hebben gevaren. Inderdaad werd Antwerpen geregeld aangedaan door de grootste schepen, die voor deze haven in aanmerking kwamen.

Het zal na dit alles geen verwondering baren, wanneer wij zeggen, dat vóór den oorlog eene Westerscheldequaestie feitelijk niet bestond.

Blijkens de uitvoerige en beredeneerde verslagen der Kamer van Koophandel van Antwerpen, van 1907 af, waarin niet geschroomd wordt moeilijkheden met 't buitenland te bespreken, bestonden er vóór den oorlog geene bezwaren over de Westerschelde met betrekking tot den bloei der Antwerpsche haven. Ook oudere verslagen, waaruit hier en daar een greep werd gedaan, gewagen van de Westerschelde niet.

Wel vindt men herhaaldelijk klachten over en aandrang tot verbetering der Belgische Schelde en der haven zelve.

Het Verslag der Kamer van Koophandel over Antwerpen over 1911 noemt tal van moeilijkheden op, die het Belgische handelsverkeer bedreigen. Daarbij wordt niet vermeden vraagstukken aan te roeren, waarvoor andere landen gevoelig zouden kunnen zijn. Het klaagt óók over het feit, dat de eigen vloot van Antwerpen zoo klein is en blijft. Over de Nederlandsche Schelde wordt echter niet gerept. Maar wel lezen wij:

„La Hollande continue ses relations cordiales et mutuellement favorables avec nous".

En Nederland zou door zijn Schelde-politiek Antwerpen hinderen?

Ook het verslag over 1912 gewaagt van de Nederlandsche Schelde niet. Maar in de „Considérations générales" van het verslag vinden wij wel een passage, waaruit blijkt, dat de ontwikkeling van Antwerpen door gansch andere bezwaren wordt gehinderd. Er wordt ge'zegd:

„La Belgique est devenue trop exigue dans les che-

Sluiten