Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En ten slotte zij vermeld dat Camille Jacquart in zijn „Le Port d'Anvers" (La Renaissance Economique de la Belgique, Fase. II) de Westerschelde totaal onbesproken laat. Dit werkje maakt deel uit eener collectie economische studies, uitgegeven door „Le Crédit Anversois", welke tijdens den oorlog zijn geschreven en toegezonden aan de Belgische regeering te Havre. „L'accueil qu'elles y ont recu a fait décider leur publication." Het is, dunkt ons, opmerkelijk dat in deze studie, gewijd aan de voorwaarden voor de wederopbloei van Antwerpen, het Scheldevraagstuk geen rol speelt.

* * *

Inderdaad mag met stelligheid worden geconstateerd, dat noch vóór den oorlog noch thans het Nederlandsch beheer van de Westerschelde eenigen hinder oplevert voor het herstel en den voortgang van, Antwerpens ontwikkeling. Daarvoor bestaan andere moeilijkheden, waaraan men wel zal doen in België zijn volle aandacht te schenken. Daaronder nemen een eerste plaats in de nog in de Belgische Schelde aan te brengen verbeteringen, die reeds meer dan éénmaal zijn achterwege gebleven tengevolge van politieke verdeeldheid in de Belgische Kamer of van strijd tusschen het meer liberaal-socialistische Antwerpen en de clericale provincie Oost-Vlaanderen, dat den linkeroever beheerscht. Daartoe behooren ook, gelijk de Antwerpsche Kamer van Koophandel zoo duidelijk deed uitkomen, de middelen om de goederen tijdig naar en van Antwerpen te expedieeren.

Maar daartoe behooren ook fouten, die Antwerpen zelf kan wegnemen. Zoo wijzen Arndt en Schumacher er op, dat Rotterdam veel beter heeft gezorgd voor gemakkelijke en vlugge overlading in binnenschepen dan Antwerpen. Zoo klaagt ook Max Oboussier over de slechte samenwerking tusschen de verschillende bestuurslichamen in België en_in Antwerpen zelf, als het er op aankomt verbeteringen aan te brengen. Zoo zegt Arndt, met een

Sluiten