Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en 1800 in 1904; blijkbaar komen nu de meisjes, die vroeger de schoolbaden bezochten, als vrouwen terug."

Het Rotterdamse verslag over 1907 schrijft: „Bij vergelijking met cijfers van vorige jaren valt dadelik op, hoe het gebruik van gewone kinderbaden is toegenomen; dit gelukkig verschijnsel is blijkens de gedane waarnemingen voor een goed deel gevolg van de omstandigheid, dat verscheidene schoolkinderen, die eerst gewend waren geworden aan het periodiek nemen van een bad door de instelling der schoolbaden, na het ophouden daarvan wat hun school betrof, de eenmaal aangenomen gewoonte pleegden voort te zetten op abonnementskaarten."

In het Schiedamse verslag over 1909 lezen we: „Met voldoening kan worden meegedeeld, dat ook het gebruik van baden door bewoners van ..Nieuwsticht" de laatste jaren gestaag toeneemt ; ten duidelikste blijkt hier ook weer, hoe goed het is, de KINDEREN aan baden te gewennen. De stijging toch van het getal der baden van volwassenen is voor een groot deel hieraan toe te schrijven, dat vele kinderenbaders de 14-jarige leeftijd bereikt hebben en nu een kaartje voor „volwassenen" moeten gebruiken." („Nieuwsticht" is een woning vereniging, die hare bewoners gelegenheid geeft gratis van het Volksbadhuis gebruik te maken.)

Het Utrechtse verslag over 1906 meldt: „Onder onze vaste klanten behoren verscheidene jongelieden, die de lagere school hebben verlaten, maar daar de weg naar ons Badhuis en het genot van lichaamsreiniging hebben leren kennen."

Dr. J. de Groot Sr., Arts te 's-Gravenhage, schrijft in zijn brochure over Schoolbaden: (uitgegeven door de Afdeling 's-Gravenhage der Zuid-Hollandsche Vereniging „Het Groene Kruis") „De ervaring, met de meeste Volksbadhuizen opgedaan, heeft geleerd, dat er niet zoveel gebruik van gemaakt wordt, als men meende te mogen verwachten. Het stichten van volksbaden moge van veel nut geweest zijn, nuttiger en praktieser

Sluiten