Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kosten van aanleg der elektrische verlichting. + ƒ 160.— Kosten van aanschaffing van de inventaris. . + - 3000■■—

Totaal ± ƒ21450.-

De bouw- en installatiekosten van de gekombineerde volksen schoolbadinrichting aan de Reaumerstraat zijn niet afzonderlijk op te geven; de inrichting ervan is vrijwel overeenkomstig die aan de Hemsterhuisstraat. De kosten zouden, in normale omstandigheden, ook ongeveer dezelfde zijn geweest, doch wegens de uitvoering na de prijsstijgingen, tengevolge van de oorlog, zouden zij hoger berekend moeten worden.

Ook Den Haag heeft z'n geschiedenis inzake schoolbaden. De konservatieven Snouck Hougronje en van Malssen en andere anti-revolutionnairen in de Raad waren sterk gekant tegen schoolbaden. Eindelik echter gaven ze de strijd op onder voorwaarde, dat het baden buiten schooltijd moest geschieden. Zo viel dienovereenkomstig op 18 Oktober 1910 het raadsbesluit, dat „bij voorkeur de morgenschooltijd, welke gevolgd wordt door een vrije middag, met een uur wordt verlengd, welk uur voor het baden zal worden aangewezen." Doch alras bleek, bij de opening van het schoolbad in 1914, dat het aantal liefhebbers van baden zo groot was, dat het onmogelik zou zijn, die in één uur te doen baden, weshalve B. en W. in overeenstemming met de Distriktschoolopziener bepaalden, dat het baden ook onder schooltijd geschieden kon, en derhalve dus van het vastgestelde leerplan en de lesrooster afgeweken kon worden. En zo is de praktijk geworden, dat. nergens en nooit buiten de schooluren gebaad wordt.

Voorts meldden B. en W. bovendien in een sirkulaire aan de hoofden van die scholen, die in Junie 1918 voor het eerst aan het badhuis in de Hemsterhuisstraat zouden deelnemen: „De voor het baden bestemde tijd behoort zo oordeelkundig mogelik te worden gekozen, opdat zo min mogelik leertijd verloren ga,

Sluiten