Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch tevens de leerlingen bij het gaan naar de inrichting zich niet behoeven te haasten en daardoor verhit aankomen, terwijl de terugtocht zonder overhaasting behoort te geschieden"

En even verder: „Voorts vestigen wij Uw aandacht op de bezwaren, welke er voor de leerlingen kunnen bestaan om het schoolkinderenbad bij ongunstige weersgesteldheid en vooral bij nat weer te bezoeken. Immers het zou in het koude jaargetijde kunnen voorkomen, dat de schamele kleding en het slechte schoeisel oorzaak zijn, dat de leerlingen doornat in die inrichtingen aankomen, terwijl zij bovendien na het baden, wanneer de kans op koude te vatten groter is, verplichtend zijn hun natte kleren en schoeisel wederom aan te trekken, hetgeen niet anders dan schadelik voor hun gezondheid kan wezen. In overeenstemming met de schoolopziener in het distrikt 's-Gravenhage komt het ons dan ook wenselik voor, dat de 1.1. bij zodanige ongunstige weersgesteldheid niet van het bad gebruik maken en machtigen wij U in dit geval de kinderen te doen verzuimen.

„Wanneer gij van deze machtiging eventueel gebruik maakt, behoort gij daarvan onverwijld aan de badmeester kennis te geven.

„Met nadruk wijzen wij er U op, dat bedoelde machtiging in geen geval tot verslapping in het gebruik van een zo nuttige instelling als het schoolkinderen-bad mag geven".

Aan een circulaire aan het onderwijzend personeel van die scholen, ontlenen we het volgende:

„Hoewel de zorg voor de orde in de badzaal berust bij de badmeester en de badvrouw, is tevens toezicht nodig, zowel bij het uit- en aankleden, als bij het binnengaan en het verlaten van het gebouw.

„Waar het hier nu geldt een zaak van zo uitnemend belang voor de leerlingen, welke tevens in zo hoge mate het onderwijs ten goede zal komen, daar wil het ons Kollege niet billik voorkomen, dat de lasten uitsluitend zouden drukken op hen, die zich welwillend daarvoor beschikbaar mochten stellen. Daarom zal het

Sluiten