Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaak nietige bezwaren van het bad teruggehouden. Als ook voor haar een half uurtje van de schooltijd werd afgenomen, zou het schoolbad zeker nog beter tot zijn recht komen."

Uit het verslag van Haarlem over 1905:

„Ten einde echter nog kinderen van meerdere scholen in de gelegenheid te stellen van deze baden gebruik te maken, is aan het Gemeentebestuur voorgesteld alsnog pogingen aan te wenden om van de schoolopziener toestemming te verkrijgen, ook onder de schooltijd deze baden te doen nemen, iets wat vroeger geweigerd is."

Idem over 1914:

„De verslaggever spreekt als zijn overtuiging uit, dat de schoolbaden eerst dan aan het doel zullen beantwoorden, wanneer zij in het leerplan worden opgenomen, en dus in de schooltijden worden gegeven."

Uit het verslag van Rotterdam over 1906: „Moge het cijfer van ruim 10.000 baden over een eerste tijdperk van 9 maanden en verdeeld over een beperkt aantal scholen (en instellingen) niet geheel onbevredigend zijn te achten, het getal zoude aanmerkelik groter hebben kunnen zijn, en de daling, welke in weerwil van ingestelde pogingen om deze tegen te gaan, in het gebruik valt te bespeuren, stellig geringer, indien het Bestuur de vereiste toestemming van schoolautoriteiten zoude hebben kunnen bekomen om niet vóór en na, doch wel gedurende de schooltijden de baden te mogen doen nemen.

De oorzaak van achteruitgang toch schijnt in hoofdzaak te zijn gelegen in het bezwaar, dat het onderwijzend personeel ondervindt van het zich beschikbaar moeten stellen in hun beperkte vrije tijd voor en na de schooluren.

Zijn tot nu toe. de ingestelde pogingen om de schoolbaden gedurende de schooluren te doen plaats vinden, vruchteloos gebleven, het Bestuur van het Badhuis is zich van het grote belang ener regeling in die zin bewust, en blijft ter zake diligent. Onder

Sluiten