Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verslagen van het Volksbad te Arnhem stellen ons in staat staat, dit met cijfers aan te tonen, (zie het staatje op blz. 42 en 43). School 14 is de enige school, waar sedert 1911 het baden onder de schooluren geschiedt. De cijfers tonen aan, dat het percent badende kinderen van die school sedert dat jaar met ongeveer 50°/0 is toegenomen, terwijl dat aan de andere scholen vrijwel gelijk bleef. Is dit niet een overtuigend bewijs van de noodzakelikheid van baden onder schooluren?

Leerzame gegevens hieromtrent geeft ook de enquête, in 1910 gehouden door de Afdeling Amsterdam van de Bond van Ned. Onderwijzers, van het Ned. Onderwijzers-Genootschap en van de Hoofden vereniging. Deze verenigingen verzonden gelijkluidende vragenlijsten aan hun leden en verwerkten ieder afzonderlik de ingekomen antwoorden tot een rapport. Over de vraag, of het verplaatsen van de baduren buiten de schooltijd van invloed is geweest op de deelname, schrijft het Bondsrapport: ,,Op de weinige scholen, waar de badtijd is veranderd, is de deelneming verminderd." Het Genootschapsrapport schrijft: „Over 't geheel is de ervaring niet gunstig." De Hoofdvereniging kreeg op deze vraag slechts 3 antwoorden, waarvan twee een achteruitgang in deelname konstateerden.

Uit het bovenstaande blijkt, dat bij baden buiten de schooluren de deelname belangrijk minder is. Oorzaak hiervan is, menen we, dat de ouders in dat geval het baden niet beschouwen als een integrerend deel van het onderwijs, dat de onderwijzers zich niet beschikbaar stellen, omdat ze buiten schooltijd ook hun bezigheid hebben en dat de kinderen huishoudelike of andere diensten moeten verrichten.

Tegen het baden onder schooltijd wordt dikwijls aangevoerd, dat hierdoor zoveel tijd wordt onttrokken aan het gewone onderwijs. Ook deze zaak is in meergenoemde enquête onder de ogen gezien. Er bleek, dat voor een jongensgroep gemiddeld ongeveer 40 minuten nodig waren, voor een meisjesgroep 45 minuten, hier-

Sluiten