Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder begrepen het lopen van en naar het bad. Zou het nu werkelik zoveel schade doen aan de vorderingen der leerlingen, dat deze tijd afgenomen wordt van het gewone onderwijs? De onderwijzers menen van niet, zoals al weer meergenoemde enquête uitwijst. De vraag toch, of het nadeel, verbonden aan het baden onder schooltijd, van overwegend bezwaar is, zowel voor de badende kinderen als voor het overblijvende deel der klasse, werd in het Bondsrapport door 108 onderwijzers(essen) ontkennend beantwoord, slechts door 12 bevestigend. In het Genootschapsrapport lezen we, dat in 11 gevallen geen bezwaren werden gevoeld, in 9 gevallen wel, zonder mededeling, of die bezwaren overwegend waren, dan wel van ondergeschikte aard. Het Hoofdenrapport meldt dat 7 leden het nadeel niet van overwegend bezwaar achten en dat de overige beantwoorders bezwaren opperen. Hoe groot dit getal is, wordt niet meegedeeld.

In de tweede plaats wensen we iets te zeggen over het toezicht.

Ongetwijfeld vereisen de bediening van het bad en het toezicht beide een volle, geschoolde kracht. De bediening eist in de eerste plaats, dat nauwlettend acht wordt geslagen op de temperatuur van het water en de duur van het bad. Daarnaast komen dan nog andere diensten, als het klaarleggen van handdoeken en dergelijke. Het toezicht eist allereerst het handhaven van een strenge orde. Eerst dan kan het toezicht in z'n volle omvang worden uitgeoefend. Eerst dan kan er met sukses voor worden gezorgd, dat de kinderen zich voldoende en oordeelkundig inzepen, dat de doorgaans vuile voeten een ekstra beurt krijgen, dat de kinderen plaats nemen onder de douche en niet ernaast, dat geen zeep achterblijft in de haren of op de rug en dat de kinderen zich voldoende afdrogen. Zulk toezicht zal in de regel slechts uitgeoefend kunnen worden door de onderwijzers en onderwijzeressen van de eigen school. Zij toch zijn het, die de kinderen kennen en invloed op hen hebben en indien nodig, de kinderen in school kunnen straffen voor misdragingen in het bad.

Sluiten