Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om te weten, dat hij tegenover Bob Waters geen kans bij Emily had.

Intusschen werd het overbrengen van smokkelwaren steeds moeilijker. De Fransche douaniers hielden een uiterst scherp toezicht, en menige kostbare lading viel hun in handen.

Daarentegen deden de Hollanders hun uiterste best om de verboden goederen in hun bezit te krijgen.

Ons volk verkeerde in het jaar 1809 in een zeer bijzondere positie.

Een deel der natie had een tiental jaren te voren de Fransche patriotten met gejubel verwelkomd, doch langzamerhand was men gaan inzien dat wij steeds de gevende, zelden de ontvangende partij vormden. En de toestand was hoe langer hoe ongunstiger geworden; in weerwil van koning Lodewijk's pogingen om de belangen der Hollanders voor te staan, drukte de hand van den machtigen Franschen keizer steeds zwaarder op ons; het tijdstip, waarop het koninkrijk Holland bij het groote Fransche keizerrijk zou worden ingelijfd, was niet ver af meer.

Onze handel was zoo goed als vernietigd, dank zij het continentale stelsel en reikhalzend zagen tal van kooplieden uit naar het weder aanknoopen van handelsbetrekkingen met de Engelsche vakgenooten.

Men zat als het ware tusschen twee vuren, waarbij nog kwam, dat men Engeland kende als de steun van de Oranjepartij.

Reeds in het jaar 1803 had Napoleon het plan opgevat, een landing op groote schaal in Engeland te verrichten. Een menigte oorlogs-, transport- en proviandschepen was tot dit doel in de Fransche havens bijeengebracht, terwijl Vlissingen en Antwerpen met haar werven voor de uitrusting der schepen en als operatiebasis zouden dienen. Tegelijk was de afstand van Ylissingen en het omliggende terrein aan Frankrijk voorbereid; deze overgang kreeg in 1807 haar definitief beslag.

Een Fransch eskader lag op de Schelde gereed.

Het was dus voor Engeland van het hoogste belang zoo vroegtijdig mogelijk die schepen te nemen of te vernielen en daardoor de uitvoering van de geheele onderneming onmogelijk te maken.

Sluiten