Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Hertog de Larochefoucauld, sedert April 1808 Fransch gezant te 's Gravenhage, betoogde reeds spoedig in een brief naar Parijs de wenschelijkheid om de Schelde-, Maas- en Rijnmonden tot Fransch bezit te maken door de grenzen van Frankrijk naar de Maas te verleggen; alleen op deze wijze toch zou men den uitgebreiden smokkelhandel op Engeland in geheel Zeeland en Zeeuwsch Vlaanderen kunnen beletten.

Indien de oorlog met Oostenrijk en de opstand in Spanje het niet belet hadden zou Napoleon reeds in den zomer van 1809 een groote scheepsmacht en landingstroepen te Antwerpen hebben bijeengebracht, als plaats van uitgang voor de expeditie. De keizer ging voort in de Fransche havens schepen te bouwen met Antwerpen als hoofdwapenplaats zijner zeemacht en Vlissingen als voorpost aan den mond der Schelde.

Er is zelfs , in 1808 sprake van geweest om Brabant en Zeeland in te ruilen tegen een gebied van evenredige grootte in Duitschland, doch koning Lodewijk wilde hiertoe niet overgaan, zonder toestemming der Hollandsche natie.

De Fransche gezant zelf was meer een voorstander van volledige annexatie geworden.

Nog steeds had dus een smokkelhandel op uitgebreide schaal plaats, daar vooral in Zeeland toezicht op de uitvoering der koninklijke decreten hoogst moeilijk was.

Den 16den April werd Frankrijk gesloten voor alle koloniale waren, uit Holland en Spanje ingevoerd. Wel werd dit decreet tijdelijk ingetrokken, op voorwaarde van verbod van reizen naar Engeland of de koloniƫn of briefwisseling daarmede, van allen uitvoer (en door een verdeeling van de kust in drie douanearrondissementen.

Doch in November 1808 werd het decreet opnieuw van kracht verklaard en wederom werden zeer strenge bepalingen tegen de smokkelaars uitgevaardigd, die tot 31 Maart d.a.v. van kracht bleven.

Toen stond koning Lodewijk den uitvoer en invoer van koopwaren ter waarde van meer dan vijftig milioenen toe en deed later nog enkele concessies. Doch deze goedertierenheid duurde maar enkele maanden.

In Februari 1809 liepen de eerste geruchten omtrent een oorlog tusschen Frankrijk en Oostenrgk; Napoleon waarschuwde

Sluiten