Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Daar wordt geklopt," riep Molly eensklaps, haar rauwe stem uitzettend om het loeien van den storm te overschreeuwen. „Dat moet een vreemde zijn. — Als 't maar geen onraad is," besloot ze angstig.

De vier mannen luisterden, men wilde de deur niet onnoodig open maken . .. Als Molly zich eens vergist had ...

Nu hoorde men echter duidelijk een geluid, alsof iemand met zijn volle vuist op de dunne, lage deur sloeg. Bob wilde juist gaan openmaken, toen de deur werd opengeworpen en een jonge man zichtbaar werd.

Met een geweldigen dreun vloog de deur tegen den zijwand van de herberg en daarna met zooveel kracht terug, dat zij tegen den rug van den jongen man aansloeg en hem als het ware naar binnen dreef. Luid blaffend vloog de groote hond hom tegemoet. De windstoot had de kaarsen uitgeblazen en men stond nu in het 'schemerdonker tegenover elkaar.

Molly had echter gauw licht gemaakt en nu kon men den toestand overzien, terwijl Hector tot stilte werd gebracht.

De jonge man, die op zoo vreemde wijze de herberg „Het Gouden Anker" was binnengekomen, kon zeker nog geen dertig jaar zijn. Hij droeg een groenwollen schippersmuts, die slecht in overeenstemming was met zijn grijslaken mantel met pelerine. Voorts een paar hooge laarzen met sporen. Zijn handen waren smal en uit den rechter druppelde het bloed uit een versche wonde.

Wat zijn gezicht betreft, had de jonge man een bijzonder gunstig voorkomen: een aristocratisch uiterlijk, donkere oogen, gebogen neus, goed gevormden mond, een opvallend vooruitstekende kin en pikzwart haar.

Het scheen, dat hij groote vermoeienissen had doorstaan, want hij zag doodelijk bleek en greep met de rechterhand een stoelleuning, als uit vrees van te zullen vallen; de linker hield hij vast tegen de borst gedrukt; zwaar hijgend scheen hij niet te kunnen spreken van uitputting.

Molly en de vier mannen zagen hem vol verbazing aan, zonder een woord te uiten.

Eindelijk nam Will het woord en vroeg: „Wel vriend, wat doet u zoo onverwachts hier binnenvallen P Ga zitten ... wil je een grog hebben om wat op je verhaal te komen?"

Sluiten