Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de daar aanwezigen het zonder eenigen twijfel aan den lijve voelen. Bovendien, was het niet zeker dat de minister gedood was en dat maakte het gevaar nog grooter.

Hoe onversaagd en roekeloos waar het levensgevaar betrof de smokkelaars ook mochten zijn, hadden zij geen lust om ter wille van iemand, die hun geheel vreemd was, gevaar te loopen in de gevangenis geworpen of misschien opgehangen te worden.

Wel had de vreemde goud, veel goud aangeboden om hem naar Holland over te brengen, maar dat was onmogelijk zoolang de storm nog met onverminderde kracht bleef woeden.

„Dus mannen, jullie wilt me niet helpen?" vroeg Lankhurst, met moeite opstaande, „waar moet ik dan heenP Binnen één, hoogstens twee uur zijn mijn vervolgers hier en dan..." een huivering doorliep hem, bij de gedachte aan hetgeen hem te wachten stond.

Maar op de gezichten der smokkelaars las hij geen medelijden; zij stonden koel tegenover zijn belangen en zijn angst.

„Dan moet ik maar zien, dat ik mezelf help," sprak hij moedeloos en begaf zich met loome schreden naar de deur.

„Halt!" hoorde hij zich eensklaps toeroepen. „Ga nog niet heen, kapitein!"

Verrast keek Lankhurst om; Bob Waters had hem geroepen.

„Wat is het u waard om naar Holland te worden overgebracht?" vroeg hij.

„Honderd guinea's," antwoordde Lankhurst in blijde hoop. „Twintig op de hand en de rest als wij aangekomen zijn. Maar dan moeten we dadelijk vertrekken!"

„Bob, ben je dol! Kerel, je verzuipt vóór je buiten de haven bent! 't Is krankzinnigenwerk!" hoorde Bob zich van alle kanten toeroepen.

„Ik waag het er op," antwoordde de jonge zeeman kalm. „Honderd guinea's is een mooie som en als ik over drie maanden ga trouwen ..."

„Over een uur lig je op den bodem van de zee," zei Will. „Doe het niet kerel! Hoe kun je zoo stom zijn!"

„Ik waag het er op; Dick Bowles gaat met me mee!"

Dick Bowles was een jonge zeeman, bekend als een eerste waaghals en die niets liever deed dan dolle streken uithalen.

Sluiten