Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid zoo sterk geleden, dat hij op raad van zijn geneesheer eenige maanden absolute rust nemen moest, wilde hij niet voor goed ten gronde gaan.

Archibald besloot dezen tijd in het buitenland door te brengen en nam zijn intrek in een hotel te Brussel Hoewel hij ook daar niet bepaald het leven van een kloosterbroeder leidde was het gedrag van den jongen Lankhurst tijdens zijn verblijf te Brussel toch vrij ordelijk en behoorlijk, zoodat verschillende deftige families hem bij zich ontvingen.

Bij een dezer maakte hij kennis met een mooi Vlaamsch meisje, uit Antwerpen afkomstig, wier prachtige blanke teint, goudblonde haren, blauwe oogen en slanke, soupele figuur een buitengewoon sterken indruk op zijn licht ontvlambaar gemoed maakten.

Virginie Bottelaere bezat geen fortuin; zij behoorde tot een oude Antwerpsche koopsmansfamilie, die door den oorlog en andere omstandigheden sterk in haar bezittingen geleden had.

Twee jaar ouder dan Archibald wanhoopte zij er reeds aan ooit een „goed" huwelijk te zullen sluiten toen zij den jongen Engelsehman ontmoette.

Luitenant Lankhurst raakte tot over de ooren verliefd op de schoone Vlaamsche en deze liet zich vrij gewillig het hof maken. Archibald had zich aanvankelijk illusies gemaakt van een avontuurtje, een geheime minnarij, zooals hij er zoovele had gehad, maar al spoedig bleek hem, dat hij bij "Virginie in dit opzicht geen kans had. De keus werd hem gelaten tusschen trouwen of... voor goed van haar afzien. En Archibald in zijn dolle verliefdheid koos... het eerste.

Ook dit huwelijk zou niet gelukkig blijken. Wel bleef Archibald, ook nadat de echtverbintenis gesloten was, even verliefd op zijn elegante, beeldschoone vrouw, die overal gevierd werd, maar van hare zijde kwam al vrij gauw eene verkoeling.

De oude Lankhurst kwam te overlijden en het bleek al spoedig dat het fortuin, door hem nagelaten, veel kleiner was, dan zijn zoon vermoed had. Diens buitensporige verkwistingen, de oorlogsjaren en eenige mislukte speculatiën hadden hem geweldige verliezen bezorgd, die hij niet meer had kunnen herstellen.

Van nu af trad een steeds grooter wordende verwijdering

Sluiten