Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik weet 't nog niet, goede vrouw ... ik zal in elk geval niet aan de zijde van de Franschen meevechten... als er ten minste gevochten zal worden." uhm^.

De beide personen praatten nu nog door over onverschillige onderwerpen en daarna verliet de herbergierster het vertrek.

De Haai dacht na; de stem van den man kwam hem bekend voor, maar hij kon zich niet herinneren, waar hij die vroeger gehoord had; ook sprak hij toen geen Vlaamsen maar Engelsch. En toch wist hij zeker... •

Hij besloot den volgenden morgen een onderzoek in te stellen, 't interesseerde hem wie zijn buurman in „De V aamsche Leeuw wel zijn mocht en verliet de herberg om zich naar de woning van den generaal Monnet tê begeven.

In uitmuntend Fransch verzocht hij den wachthebbenden onderofficier hem bij den generaal te doen aandienen. „Zeg maar Jules Catal, mon ami." ;

.De generaal is naar een avondpartij, monsieur, en ontvangt 's avonds geen bezoek van onbekenden," was het bescheid, dat

hij kreeg. .

„Is de kolonel Mercotin dan thuis t

De sergeant knikte. , Goed, dien me dan maar bij hem aan." Tegelijkertgd stopte hij den onderofficier een geldstuk in de hand „Ik heb hoogst gewichtige tijdingen en de kolonel zou het je zeker kwalijk nemen als ik onverrichter zake werd weggestuurd.

De onderofficier liet zich overreden en vijf minuten later zat de Haai tegenover kolonel Mercotin, een klem, mager fattig mannetje met felle oogen en lange, dunne snorren. De

0ntj:ët7^T^oor nieuwste?" vroeg de Fransche officier, terwijl hij zich in den spiegel tegenover hem bekeek en zijn jabot wat beter schikte, „'t Wachten wordt eentonig

Het plan is een leger van veertigduizend man, zesduizend paarden en een groote hoeveelheid belegeringsgeschut, munitie, voorraad enz. tegelijk over te brengen, van Ramsgate naar Walcheren. De transportvloot van bijna duizend zeilen zal vergezeld worden door een oorlogsvloot van zesendertig fregatten en een massa kleinere vaartuigen en kanonneerbooten. Men is druk bezig met inladen."

Sluiten