Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wie is de bevelhebber?" vroeg Mercotin, terwijl hij enkele aanteekeningen maakte.

„Lord Chatham, een ijdeltuit, die niet veel beteekent en zich dik vreet aan schilpadsoep, zijn geliefkoosde lekkernij. Hij neemt een troep schildpadden mee aan boord... de idioot..."

Mercotin lachtte luid, doch de Haai behield zijn strak gezicht en merkte op: „Er zal gevochten moeten worden."

„Tant mieuxl We zullen Vlissingen in staat van tegenweer brengen, desnoods stellen wij de inundatie. De troepen hier beteekenen wel niet heel veel, maar we zullen ons die vervloekte Engelschen toch wel van het lijf weten te houden. Jammer dat we zooveel zieken hebhen, meest koortslijders. Dit klimaat is détestabel; ik lijd er waarachtig zelf ook onder. We zullen ze hier wel zóó lang ophouden, dat ze niet tot Antwerpen kunnen doordringen. De Keizer zou het ons nooit vergeven als we het zoover lieten komen, maar daar is geen gevaar voor."

„Wat zullen de Hollanders doen?" vroeg de Haai.

„O! die laten ons niet in den steek, daar sta ik borg voor. Het zijn flinke kerels als het op vechten en op smokkelen aankomt, 't Laatste verstaan zij in den grond," eindigde hij lachende.

De Haai stond op en vroeg: „Kan ik mijn pupil zien? Hoe maakt ze het? Al wat handelbaarder geworden?"

De Pranschman haalde de schouders op. „Ze spreekt geen Fransch en ik geen Engelsch. Een verduiveld knappe meid, monsieur Catal, maar een kat hoor!"

De Haai frönsde de wenkbrauwen maar zei niets. De kolonel belde en droeg den binnengekomen ordonnans op, den bezoeker naar mademoiselle Augant te brengen. De ordonnans doorliep eenige gangen van het ruime huis en tikte vervolgens aan een deur. Een oude vrouw deed open waarna de ordonnans verdween, terwijl de ander bleef.

„Is mademoiselle nog opP" vroeg de Haai.

„Ja," antwoordde de vrouw, „maar ze wil niemand ontvangen."

Niettemin ging de Haai naar de andere zijde van het vertrek, waar zich een deur bevond, tikte even, trad binnen en sloot de deur achter zich.

Sluiten