Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoefde hij zich voor den eerstkomenden tijd niet bezorgd te maken. 8

Hg_ herinnerde zich dat hij tijdens zijn vroegere reis naar België nu al verscheidene jaren geleden, in Middelburg kennis gemaakt had met een Zeeuwsch koopman, Pieter de Hooeh genaamd. 5

„.5™ was dest3ds °P reis van Rotterdam over Veere naar Middelburg en werd onderweg lastig gevallen door een paar ongunstig uitziende sujetten. De reeds bejaarde de Hooeh had een groot bedrag aan geld bij zich, van zijn debiteuren ontvangen en voelde zich volstrekt niet opgewassen tegen de twee schavuiten. Keeds dacht hij er over hen eenige goudstukken af te staan om mn vrijlating te bewerken, toen Lankhurst hem toevallig achterop reed en door zijn kordaat en beslist optreden de beide schurken op de vlucht joeg.

Natuurlijk was de Hoogh zijn redder hoogst dankbaar geweest v-Ifikhurs* had ,hem vergezeld naar zijn fraaie huizinge in Middelburg. Daar had de hartelijke Zeeuw hem uiterst gastvrg ontvangen maar vergeefs gepoogd hem enkele dagen te zgnent te houden. Lankhurst verlangde naar Brussel en sloeg alle uitnoodigmgen om te blijven, beleefd, maar beslist af

Het voorval was hem later geheel uit de gedachten gegaan en de herinnering er aan door allerlei gebeurtenissen vervaagd 1 oen hg echter op zoo onverwachte wijze in Zeeland was teruggekeerd besloot hg een poging te doen om de Hoogh terug te vinden en diens hulp in te roepen.

Deze, zoowel als zijn vrouw, ontvingen Lankhurst met de grootste hartelgkheid. De Hoogh was nog altijd even dankbaar voor de hulp, door Lankhurst hem indertgd bewezen en daar hg sterk Engelsch-gezind was, begroette hij den kapitein met de uiterste voorkomendheid. Ditmaal nam Lankhurst zijn aanbod om eenige dagen zijn gast te zgn, zonder aaarzelen aan.

iig achtte het t best zijn gastheer in hoofdzaak mede te deelen wat er m Engeland met hem was voorgevallen, zonder daarbij echter m al te veel détails te treden:

„G.e kunt dus niet naar Engeland terug keeren, kapitein " w f ƒ°°Pman' toen Lankhurst zijn verhaal geëindigd had „Wat denkt ge nu te doen? Hebt ge al een plan gemaakt?'"' „Ja, het is een moeilgh geval," antwoordde Lankhurst. „Ik

Sluiten