Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb te veel tegen de Franschen gestreden om nu aan hun zijde of aan die van hun bondgenooten te vechten en daarbii. . het zal vroeg of laat tot een strijd tegen mijn eigen landgenooten komen en ik denk er niet aan om die te bekampen. Daarvoor ben ik nog te Engelsch van hoofd en hart

„Bravo!" riep de Hoogh, goedkeurend knikkend „maar wat dan? Aan Engelsche zijde meevechten, als het tot een landing, mocht komen — en er loopen geruchten dat t met lang meer zal duren of we zien de Engelschen op Walcheren heeft ook zijn bezwaren, hoewel... ge hebt bij de landmacht gediend en niemand behoeft u te kennen als kapitein Lankhurst.

„Ge zijt hier in de macht van Frankrijk," merkte Lankhurst op",en daardoor min of meer afhankelijk ...."

Waarachtig niet!" protesteerde de Hoogh met vuur, „we vormen het Koninkrijk Holland onder onzen eigen koning Lodewijk; alleen Vlissingen is Fransch territoir maar Middelburg Goddank niet! Hoewel," voegde hij er zuchtend aan toe: .koning Louis wil niet genoeg naar de pijpen van zijn grooten broer dansen en Holland komt hoe langer hoe meer in de knel Ik vrees .... ik vrees ...." eindigde hij hoofdschuddend onze onafhankelijkheid hangt aan een zijden draad. " „Wat bedoelt ge?" vroeg Lankhurst die niet bijzonder goed op de hoogte was van de staatkundige verhoudingen in Holland.

Ik heb een voorgevoel dat ons zelfstandig volksbestaan groot gevaar loopt. De smokkelhandel is den keizer, die Engeland er onder wil brengen, een doorn m het oog. Hij wil dat koning Lodewijk krachtiger optreedt, meer schepen laat bouwen, meer belastingen heft, meer troepen licht een krachtiger leger op de been brengt, kortom alles, tot het onmogelijke toe, in het werk stelt, om Engeland op elke manier te bestrijden. Maar Louis is in dit opzicht met gehoorzaam genoeg en het zal er mee eindigen, dat Napoleon hem het werk uit de handen neenrten zelf hier baas gaat spelen, tls maar een kwestie van tijd." „„vwat Engeland is machtig en onoverwinnelijk," merkte Lankhurst met echt Britschen trots op. „Zoolang wij meester ter zee zijn is Napoleon niet gevaarlijk voor ons."

„Jawel," antwoordde de Hoogh, „dat wil ik graag gelooven maar wij Hollanders zitten er anders voor. Wij zijn als net

Sluiten