Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich lichamelijk weer gezond en sterk voelde, zag hij de toekomst ook minder somber in. De minister zon niet eeuwig blijven leven, (hij had reeds vernomen dat deze wel „ziek" was, doch nog in leven) en in elk geval zou de oppositie vroeg of laat aan het bewind komen. Dit zon tevens zijn redding zijn en het middel om veilig naar zijn vaderland te kunnen terugkeeren.

Mocht de Engelsche landing in Zeeland inderdaad plaats hebben, dan zou hij, desnoods onder een aangenomen naam, aan de zijde van zijn landgenooten kunnen strijden en in geval hij zich daarbij onderscheidde, zou men wel een streep door het gebeurde halen.

De dood van Virginie had hij in elk geval niet op zijn geweten ; dit was een noodlottig toeval geweest, waarvoor niemand verantwoordelijk kon worden gesteld.

Evenmin zou de eerlijke, onpartijdige rechter hem schuldig achten, waar het zijn strijd met den minister betrof. Hij had het recht den verleider van zijn vrouw te straffen, bovendien had de minister het eerste schot gelost en goldt het hier dus een geval van wettige zelfverdediging.

Kortom, hoe meer hij over de zaak nadacht, hoe meer het hem toescheen, dat de toekomst nog niet zoo ongunstig voor hem was en dat het slechts eenige maanden zon duren voor alles in orde kwam.

Intusschen was hij boven verwachting goed terecht gekomen.

De Hoogh en zijn vrouw waren allerhartelijkst voor hem en behandelden Lankhurst alsof hij hun eigen zoon was. De koopman had hem zelfs een rijpaard weten te bezorgen en ^ bijna dagelijks maakte hij een wandelrit over het eiland "Walcheren.

Daar hij goed Vlaamsch zoowel als Fransch sprak trok hij niet de aandacht van de Fransche militairen en ambtenaren. En zelfs al had men in hem den Engelsehman herkend, dan zou dit toch geen aanleiding tot verdenking gegeven hebben, want tal van Engelschen hielden op het eiland verblijf. Lankhurst verbaasde zich er soms over dat hij zoo spoedig aan de nieuwe omgeving en de veranderde levensomstandigheden had kunnen gewennen.

Nog kort geleden kapitein bij de Engelsche landmacht, ge-

Sluiten