Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Attention! Maudits brigands!"

Lankhurst's aanvaller keek om, liet zijn slachtoffer los, bleef nog even staan, maar nam daarna een geweldigen sprong en verdween in het kreupelhout. Lankhurst zag tevens, dat de andere jonge man blijkbaar van zijn bewusteloosheid bekomen was, want hij sprong op en verdween eveneens tusschen het geboomte.

De manschappen in de sloep hadden hun dreg opgehaald, de riemen gegrepen en roeiden zeewaarts, vermoedelijk in de richting van den kotter, die ook afhield.

Zwaar hijgend stond Lankhurst op; de ruiter had zijn paard gepareerd en boog zich naar hem voorover, terwijl de fraaie bruine merrie, waarop hij gezeten was, proestte en snoof.

„Dat was geloof ik net bijtijds," merkte hij in uitmuntend Fransch vroolijk op, „ik had geen minuut later moeten komen, of..."

„Mijn besten dank, mijnheer," antwoordde Lankhurst. „t Was een gemeene, verraderlijke overval en zonder uw komst had ik het zonder twijfel moeten afleggen."

De ruiter was een elegante, slanke man, omstreeks vijftig jaar oud, met donkere oogen, grijs haar en dito knevel. Hij maakte den indruk van een officier in burgerkleeding en was beschaafd in voorkomen en manieren. Lankhurst had al bemerkt, dat hij voortreffelijk in den zadel zat.

„Dat zag ik, en daarom heb ik er maar een galopje in gezet* er loopt hier een hoop slecht volk rond en u bent blijkbaar het slachtoffer geworden. Jammer dat de kerels ontkomen zijn," voegde hij er aan toe, terwijl hij een blik naar het kreupelhout wierp, waarin de beide mannen verdwenen waren.

„En mag ik het genoegen hebben te weten aan wien ik mijn redding te danken heb?" vroeg Lankhurst hoffelijk in het Fransch.

„Redding!! Ho, ho, wat gebruikt ge 'n groote woorden! Maar mijn naam moogt ge weten: Dubois, mijnheer... ?"

„Lankhurst." Een oogenblik aarzelde hij wat hij er aan toe zou voegen en zei toen: „Oud-kapitein in het Engelsche leger. Is mijnheer ook officier?"

„Neen, eigenlijk niet. Ik heb voor geneesheer gestudeerd en ook eenigen tijd als chirurgijn-majoor in het leger dienst gedaan."

tsam

Sluiten