Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öan laten „teekenen" — was ook bij hem toegpast. Hij kon heel goed zijn naam schrijven, maar men had het eenvoudiger gevonden het daarop niet te laten aankomen. Een handgeld van vijf pond sterling! Bob wist maar al te goed hoe het daarmee gaan zou. Onder allerlei voorwendsels of door het meest brutale bedrog zou men hem dit geld voor het grootste gedeelte afhandig maken, voor aanschaffing van noodige en onnoodige kleeding en uitrusting, voor tractaties, voor alles en nog wat. Elk beroep om op te komen tegen de schandelijke manier waarop men hem geronseld had, zou vergeefsch zijnde rechters van koning George III van Engeland wisten hoe zij recht te spreken hadden, de vloot had manschappen noodig en al het overige was bijzaak. Trouwens de marine-autoriteiten zouden wel zorgen dat de nieuwelingen voorloopig geen gemeenschap met den wal kregen; waren zij eenige maanden aan boord gewend, dan kon het geen kwaad meer, de termijn van beklag was dan bovendien verstreken.

De jonge Waters begreep dat hem niets anders overbleef dan zich in zijn lot te schikken. Het feit dat hij deel uitmaakte van de Britsche marine vond hij op zich zelf zoo vreeselijk niet, al kwam zijn onafhankelijk, vrij en trotsch karakter al van te voren in opstand tegen de hondsche en vernederende wijze, waarop het mindere marinepersoneel in die dagen door zijn meerderen werd behandeld.

Hij hield van de zee, het varen was hem niet vreemd en met zijn, voor een eenvoudigen schipper, vrij groote mate van geestelijke ontwikkeling zou hij er vermoedelijk spoedig in kunnen slagen een rang te verkrijgen.

Wat hem echter bleef kwellen was de ongerustheid over het lot van Emily Hawkins.

In zijn tegenwoordige omstandigheden kon hij geen enkele poging aanwenden om uit te vinden waar zij gebleven was. Hawkins kon niet lezen; maar zelfs al gelukte het den ouden man iemand te vinden, die hem een brief van Bob kon voorlezen, dan was er van die zijde toch niets te verwachten. De oude man had een bekrompen verstand en zou geen enkele doeltreffenden maatregel weten te nemen. Een anderen vriend of goeden kennis, wien hij een onderzoek naar Emily kon opdragen, bezat Waters niet aan den wal.

Sluiten