Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stooten tot Antwerpen, zouden zij een vrij groote kans op succes hebben. Alleen hét fort Bath lag dan op hun weg en deze versterking was niet belangrijk genoeg om een krachtige Engelsche vloot op de Schelde te kunnen tegenhouden. Maar de kapitein meende dat hij zijn landgenooten niet zooveel voortvarendheid en strategisch initiatief mocht toeschrijven.

Hij wandelde nu door de straten van Vlissingen zonder bepaald doel; de kapitein was er in geslaagd datgene wat hij weten wilde, te ontdekken en moest, wilde hij althans geen gevaar loopen, als spion ontmaskerd te worden, geen verdere pogingen doen om achter militaire bijzonderheden te komen. Wel had hij met enkele Fransche officieren kennis gemaakt, die hem kenden als Monsieur Van der Koppen, uit Antwerpen, schermmeester van beroep.

Onder een glas wijn hadden deze zich meermalen bijzonderheden laten ontvallen, die zij beter hadden gedaan, uit een militair oogpunt bezien, te verzwijgen.

Maar nu moest hij niet langer blijven, dat voelde hij. Een Fransche kolonel had hem, naar hij zich althans verbeeldde, al koel en met eenig wantrouwen bejegend; ook leek 't hem of hij sedert de laatste dagen op zijn gangen gevolgd werd.

Maar bovendien verlangde hij om een andere reden Vlissingen te verlaten en naar Middelburg terug te keeren. Bij zijn gastheer de Hoogh had hij Doortje, het knappe nichtje uit Vlissingen, wier bezoek deze hem had aangekondigd, leeren kennen. Maar nu had hij vernomen dat Doortje van Ellemeet nog een week langer dan bedoeld was, bij haar oom en tante zou blijven logeeren, en dus niet, zooals hij gehoopt had, in Vlissingen zou komen tijdens hij er verblijf hield.

Zijn licht ontvlambaar gemoed was sterk onder den indruk van het mooie, jonge meisje gekomen, en haar dweepzieke vereering van Napoleon, in stede van hem tegen haar in te nemen, maakte haar nog aantrekkelijker in zijn oogen. Niet om het feit zelf, maar omdat zij met glinsterende oogen en blozende wangen in vuur kon geraken, wanneer zij meende dat iemand de daden van den grooten keizer zocht te verkleinen of in een ongunstig daglicht te stellen. Wel was Lankhurst zich bewust dat hij als Engelsehman weinig genade in Doortje's mooie oogen zou vinden, maar toch ... nu en dan

Sluiten