Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een kwartier later waren ze aan de Vlissingsche poort van Middelburg.

Het koste heel wat* moeite en een goede fooi om de poortwacht te bewegen hen binnen te laten, maar toen men aan het door Lankhurst bedoelde logement kwam begonnen de moeilijkheden eerst. De kastelein en zijn personeel waren al een paar uur naar bed en toen de eerste eindelijk beneden gekomen was maakte hij tal van bezwaren om de late reizigers op te nemen.

Toen Lankhurst echter den naam van de Hoogh noemde veranderde de brave hospes van stemming, opende de deur en bezorgde Lankhurst en Emily ieder een kamer.

De man was evenals velen in Middelburg sterk Engelschgezind en hieraan hadden de kapitein en zijn gezellin het te danken dat zij niet den nacht op straat behoefden door te brengen.

Den volgenden ochtend tegen negen uur begaf Lankhurst zich naar de woning van de Hoogh; vooraf had hij den kastelein orders gegeven omtrent hetgeen hij verwachten kon dat Emily noodig zou hebben. "Wel radbraakte de kastelein een beetje Engelsch maar Lankhurst was in twijfel of hij Emily wel verstaan en begrijpen zou.

Groot was zijn teleurstelling toen hij vernam dat Doortje van Ellemeet den vorigen avond naar haar tante te "Vlissingen was teruggekeerd. Als hij daar gebleven was had hij dus kans gehad haar te ontmoeten... Maar dan had hij Emily niet kunnen redden ... hoewel, dat had misschien ook later kunnen gebeuren... nu bestond er natuurlijk geen mogelijkheid meer voor hem om naar Vlissingen terug te keeren en evenmin was er kans, in den eersten tijd althans, op een hernieuwd bezoek van Doortje in Middelburg.

Hij verwenschte zijn noodlot... zijn verlangen om het schoone meisje terug te zien was sterker dan ooit.

De Hoogh was slim genoeg om te bemerken dat Doortje's afwezigheid zijn gast erg ontstemde, doch liet \er niets van blijken en vroeg met belangstelling naar hetgeen Lankhurst in Vlissingen gezien en gehoofd had.

Na eenige aarzeling vertelde de kapitein zijn gastheer dat hij een hem bekend Engelsch meisje in Vlissingen ontdekt en haar uit de gevangenschap bevrijd had.

Sluiten