Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Hoogh hoorde zijn verhaal aandachtig aan maar zijn gezicht had intusschen een steeds bedenkelijker uitdrukking aangenomen.

„Jongens, kapitein, ik kan begrijpen dat je zoo gehandeld hebt... 'n landgenoote van je ... iemand, die je vroeger een schuilplaats verleend heeft en" — voegde hij-er glimlachend bij — „een mooie, knappe meid bovendien... nu ja... ik ben ook jong geweest..."

„Dat laatste heeft er niets mee te maken," protesteerde Lankhurst met vuur, „al was ze oud en leelijk, dan zou ik nog ..."

„Nu ja, goed dan! Maar wij Hollanders zorgen hier altijd de Franschen niet te prikkelen, het zijn goeie menschen zoolang ze niet driftig worden. Nu heb je daar een meisje weggehaald uit het hol van den leeuw, bij wijze van spreken. Dat zal generaal Monnet niet onder zich laten..."

„Het is voor mij een open vraag of de generaal er zelfs iets van weet dat hij een logée heeft gehad. Die kerel, die "Wilton, is een Engelsch spion in Franschen dienst en heeft als zoodanig een wit voetje bij den generaal. Op die manier heeft hij Emily daar weten binnen te smokkelen. Die schurk draagt zijn bijnaam van „de Haai" met eere."

„De Haai? Wilton?" herhaalde de Hoogh, terwijl hij blijkbaar nadacht. „Er komt hier nu en dan een Engelsch smokkelaar, dien ze zoo noemen ... een kerel met een vrij ongunstig uiterlijk."

„Juist dat is hij!" bevestigde Lankhurst. „Die heeft Emily Hawkins geschaakt."

„Ik dacht altijd dat hij een spion van de Engelschen was, die hen op de hoogte hield van het doen en laten der Franschen hier."

Lankhurst haalde de schouders op en zei:

„'t Zou me niets verwonderen als hij dubbel spel speelde."

„In elk geval is het zaak dat wij het meisje zoo spoedig mogelijk naar Engeland helpen. Anders zouden wij misschien nog wel eens last kunnen krijgen van de heeren Franschen."

„Het zou me spijten als ik oorzaak was, dat u in ongelegenheid kwaamt," zei Lankhurst. „Maar Emily moet maar zoo lang mogelijk in het logement blijven en intusschen zal ik mijn best doen. een Engelschen smokkelaar te vinden, die haar meenemen wil."

Sluiten