Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luitenant-generaal Bruce het Sloe overgestoken eu had in Yeere een vijfhonderd man bezetting achtergelaten, onder luitenantkolonel Boogaert, die persoonlijk met de Hoogh bevriend was.

Het verlangde bericht werd door Boogaert afgegeven en onmiddelijk na ontvangst er van steeg Lankhurst te paard en reed naar Vlissingen.

Het schoot hem te binnen hoe hij, nog kort geleden dienzelfden weg, in tegenovergestelde richting, had afgelegd met Emily Hawkins aan zijn arm.

Zij logeerde nog altijd in „De stad Brussel" op kosten van de Hoogh, maar als Middelburg in handen van de Engelschen gevallen was, zou zij wel spoedig gelegenheid vinden om naar Engeland over te steken. Hij wist dat zij een brief aan haar vader en een anderen aan Bob Waters had doen schrijven, (zelve verstond zij de schrijfkunst zoo goed als niet) en beide verzonden had.

Nog enkele minuten en hij zou in Vlissingen zijn... zou Doortje kunnen ontmoeten. Zijn hart klopte sneller bij die gedachte ... Wel kwam een oogenblik de vrees hij hem op, dat men ontdekt kon hebben welk aandeel hij genomen had aan Emily's ontvluchting... maar komaan, hij moest niet te zwaartillend zijn... hij kon altijd voorgeven Emily op straat ontmoet te hebben en dat hij slechts schuldig was geweest aan haar overbrengen naar Middelburg. Vermoedelijk was het meisje den Franschen commandant volmaakt onverschillig en had men slechts den spion Peter Wilton een dienst willen bewijzen.

Dank zij het schrijven, gericht aan den generaal Monnet, maakte men aan de poort van Vlissingen geen bezwaar den schermmeester van der Koppen binnen de vesting te laten.

Hij werd onmiddelijk tot den generaal Monnet toegelaten, die in conferentie was met den brigade-generaal Osten. Deze was met zijn troepen dien dag tot onder het geschut van Vlissingen voor de opdringende Engelschen teruggeweken.

De opperofficier maakte den indruk van een kalm, flink man, in tegenstelling met Monnet, die druk en zenuwachtig heen en weer liep en duidelijk onder den indruk der gebeurtenissen der laatste dagen bleek.

„Een brief van commandant Boogaert? Dank u... wrat

Sluiten