Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar in de laatste maanden had zij de zaken met meer kalmte en bezadigdheid leeren inzien. Wat haar eerst een onvermijdelijk gevolg van een krachtig en energiek optreden geleken had, scheen haar nu tirannie en onderdrukking toe. Zij was tot het besef gekomen dat Napoleon's streven naar roem, zijn heerschzucht niet anders was dan een vorm van egoïsme; dat hij, om zich staande te kunnen houden, steeds opnieuw-slagen moest toebrengen en dat haar vaderland daar ruimschoots zijn deel van kreeg. '

Wat van verre gezien zoo heerlijk scheen en blinkend edel metaal geleken had, bleek van nabij bekeken slechts klatergoud te wezen.

De Fransche officieren mochten dapper en onversaagd zgn, in den maatschappelijken omgang vielen die van de piek opgekomen aanvoerders dikwijls tegen en de troepen, die in Zeeland het Fransche gezag staande hielden, waren voor een deel van het laagste allooi.

De redeneeringen van haar oom en van tante Lodewijksz, hoe sterk ook door haar bestreden, hadden niet nagelaten eenigen indruk bij haar achter te laten, al wilde zij dit aanvankelijk ook niet bekennen.

Maar het was haar niettemin duidelijk geworden dat haar land meer en meer gevaar liep door Napoleon bij Frankrijk ingelijfd te worden en dat het koninkrijk Holland weldra zou ophouden te bestaan om een deel aan het Fransche keizerrijk te vormen.

De aangebeden held-bevrijder van gisteren was de tiranoverweldiger van heden geworden. En met haar verminderde sympathie voor Napoleon ging gepaard een vermeerderde toeneiging tot Engeland, het eenige rijk dat met taaie volharding nog niet had willen bukken voor den overwinnaar van Europa.

Wel had zij met opgeschroefd enthousiasme voor den Keizer, Lankhurst's redeneeringen bestreden, maar de kalme, zakelijke weerleggingen van den kapitein hadden niet nagelaten indruk op haar te maken. En zonder dat zij het zichzelf had willen bekennen was het juist Lankhurst's persoonlijkheid geweest, die haar in de war had gebracht en haar tegen haar wil gedwongen haar meeningen voor de zijne prijs te geven. Flauwtjes leefde in haar gemoed, zonder dat zij er nog

Sluiten