Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een der beide aanranders had de deerne van achteren onder de armen gegrepen en trok haar hoofd naar zich toe om haar te kussen, waartegen het arme ding zich met alle kracht verzette. Mand en kan vielen daarbij op den grond. Toen het bleek dat de sterke Zeeuwsche zich met succes verweerde kwam de andere Franschman zijn kameraad te hulp. Hij bukte zich, greep het meisje bij de enkels en trok haar met kracht naar zich toe, zoodat het slachtoffer onderuitgleed.

Zoodra zij gevallen was, sprong de eerste officier boven op haar en drukte haar terug op den grond; het arme kind gilde luidkeels en schreeuwde uit alle macht om hulp.

Op dit oogenblik kwam Doortje nader en ongelukkig viel het oog van den anderen Franschman op de jonge vrouw. Onmiddellijk vloog hij op haar af, nam met een spottende buiging den hoed voor haar af en zei:

„Madame, als je wilt passeeren ... een kus voor tolgeld ... en dan: Vive 1'Empereur!"

Doortje was gewoonlijk niet bang, maar nu deinsde ze toch terug. Haar aanrander had een rood, opgeblazen gezicht, wellustige oogen en was niet geheel nuchter. De worsteling met het andere meisje had zijn zinnen blijkbaar geprikkeld en nu schrikte hij voor niets terug.

Toen Doortje niet antwoordde, maar zich omwendde, sprong hij naar voren en om haar heen, zoodat hij haar den aftocht belette, greep haar arm en riep nogmaals met heesche stem, in plat Fransch: „Een kusje tolgeld maar, ma belle... Als ik ze nemen moet dan drie!" en onmiddellijk daarop sloeg hij zijn arm om haar hals.

Maar gelijktijdig ontving hij van Doortje's hand een slag in het gelaat, die hem deed afdeinzen. Doodsbleek, met van toorn schitterende oogen, keek het schoone meisje hem aan, nu niet bang meer, maar verontwaardigd en met diepe verachting voor haar lafïen aanrander bezield. „L&che!" was het eenige wat zij hem toebeet.

Onmiddellijk veranderde deze van houding en braakte nu een vloed van gemeene scheldwoorden in onvervalscht argot uit. Maar tegelijkertijd deed hij opnieuw een poging om Doortje te omvatten, in weerwil van haar heftig verzet,... haar halsdoek scheurde en toen zij de hand van den ellendeling op haar

Sluiten