Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fransche gespuis te verdrijven. Maar waarom meldt u je niet eenvoudig aan bij den Engelschen generaal ? Men zal u zonder twijfel wel een commando geven, dan is uw wensch vervuld."

Onthutst en beschaamd bleef Lankhurst het antwoord schuldig; op die vraag was hij niet voorbereid geweest en toch lag ze zoo voor de hand.

Doortje bemerkte zijn verlegenheid en medelijden dreef haar hem te hulp te komen, al had zij graag zijn antwoord willen hooren, toch wilde zij niet 't hem afgeperst hebben.

„Maar tante, wilt u onzen eenigen beschermer dan wegzenden? Dan zijn wij, zwakke vrouwen, heelemaal aan de genade van de Franschen overgeleverd! TJ weet niet wat gebeuren kan. En denkt u, dat zij een kapitein, die zijn ontslag uit den dienst genomen heeft (zij nam maar aan dat dit met Lankhurst het geval was) zoo maar dadelijk weer zullen laten meevechten ? Kom, zullen wij even naar den kelder gaan, dan kan kapitein Lankhurst eens zien of we daar nog iets in gereedheid kunnen brengen."

Lankhurst waa haar dankbaar voor de hulp, die Doortje hem verleend had en volgde haar en juffrouw Lodewijksz naar den kelder, waar zij de knorrige Maartje vonden, bezig met levensmiddelen en drinkwater gereed te zetten. Men aleepte nog eenige matraaaen, kussens en dekens naar het ondergrondache verblijf, benevena een paar kaaraen en lampen. Immers het was niet onmogelijk, dat men er enkele dagen achtereen zou moeten verblijf houden.

De volgende dagen der week gebeurde niets bijzonders.

Lankhurst kwam gewoonlijk een deel van den dag bij de dames doorbrengen en bleef dan meestal op haar uitnoodiging eten.

Doortje was veranderlijk van stemming en op haar tante werkte de algemeene spanning ook erg ongunstig. De beide vrouwen, die het altijd zoo goed met elkaar hadden kunnen vinden, waren nu bij buien prikkelbaar en konden dan over en weer weinig verdragen.

Doortje was soms erg lief tegen Lankhurst, dan weer koel en afgetrokken en soms zelfs hatelijk. Een paar malen had hij haar gevraagd een eindje met hem te willen' omloopen, maar eerst na herhaaldelijk aandringen had zij er in toegestemd hem te vergezellen.

Sluiten