Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vlissingen gebracht had; dat zij nu in het logement te Middelburg verblijf hield.

Doortje had nauwlettend toegeluisterd zonder hem in de rede te vallen.

De kalme, eenvoudige wijze, waarop Lankhurst zijn verhaal deed, overtuigde haar, dat die Emily hem volmaakt onverschillig was. Zij deed nog enkele vragen omtrent het gebeurde, die de kapitein zonder weifelen en zonder de minste verlegenheid beantwoordde.

Een lichte zucht van ontspanning ontsnapte haar, toen Lankhurst geëindigd had en op den terugweg naar huis toonde zij zich zoo beminnenswaardig, dat Lankhurst bijna zijn bezinning verloor, en het zelfs waagde haar „Doortje" te noemen, zonder dat juffrouw van Ellemeet daar aanmerking op maakte. Haar vrouwelijk instinct had haar doen gevoelen dat hij de waarheid had gesproken omtrent Emily en dat stelde haar gerust.

Eindelijk brak de Zondag, de 12de Augustus aan.

Nog steeds was het vuur niet geopend, hoewel men ieder oogenblik verwachtte het eerste schot te zullen hooren.

Des middags omstreeks half twee zat Lankhurst bij de beide dames. Hij had met haar de godsdienstoefening in de Oostkerk bijgewoond en zou bij haar blijven middagmalen.

Juist had Maartje de soep binnengebracht toen men plotseling een aantal doffe knallen, een rollend gebulder, kort daarna kraken en het geluid van ontploffingen hoorde.

Het bombardement was begonnen. Lankhurst sprong op en snelde naar buiten, gevolgd door de beide vrouwen; Maartje was dadelijk naar den kelder gevlucht.

Het werd een geweld of de wereld vergaan zou.

De kanonnen uit de Engelsche batterijen wierpen bijna gelijktijdig hun projectielen op de ongelukkige stad, terwijl de kanonneerbooten en fregatten aan de Scheldezijde een nog krachtiger en nog heviger vuur afgaven.

Duidelijk zag men hier en daar de kogels inslaan.

Even later stegen eerst van de schepen en later ook van land batterijen vuurpijlen op, waarvan al dadelijk enkele op de huizen neerkwamen en brand stichtten.

„Mijn God, daar staat het huis van Jouwen in volle vlam," riep juffrouw Lodewijksz verschrikt terwijl zij Lankhurst's

19

Sluiten