Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het schieten voortgezet, onafgebroken met eentonige vernielkracht.

In de halve duisternis van den kelder zaten de drie vrouwen en Lankhurst bijeen, luisterend naar het doffe knallen en rollen der schoten, het zware neerploffen der bommen en de vage geluiden van krakend hout, vallende steenen en instortende huizen.

De tijd scheen hun voort te kruipen en elk oogenblik verwachtte men dat het vuren zou ophouden, dat het laatste schot zou vallen. Nu en dan begaf Lankhurst zich naar boven om een kijkje op de straat te nemen, maar geen enkele maal kon hij berichten, dat er eenige verbetering in den toestand gekomen was.

Nog steeds vielen de projectielen binnen Vlissingen, no°steeds werd van de wallen der vesting het vuur beantwoord en deed de brandweer haar best de telkens oplaaiende vlammen te smoren, telkens echter met minder goeden uitslag.

Maar ook zag hij nu en dan draagbaren waarop gekwetsten of dooden door burgers of infirmiers voorbijdragen.

Telkens wanneer hij den kelder verlaten had begon Doortje's hart angstiger te kloppen en hoorde zij het dreunen van een schot, dan zag zij in haar verbeelding den kapitein al doodeliik getroffen. J

Zij was niet gerust vóór huweer teruggekeerd was en Lankhurst voelde een blijde trilling van vreugde, wanneer hij dan naar blik opving.

Men trachtte elkaar moed in te spreken, zelf niet overtuigd van hetgeen men zeide en angstig vreezende. De zenuwachtige spanning der drie vrouwen was zoo groot dat elk licht geruisch elke onnoodige beweging in den kelder haar prikkelde en verstoord deed opzien.

Maartje deed niets dan bidden, zuchten en kermen, terwijl juffrouw Lodewijksz, uiterlijk kalm, geduldig zat te wachten, tot het ergste gevaar voorbij zou zijn. Maar innerlijk stond zg doodsangsten uit...

Eindelijk, eindelijk... viel een schot... even later nog een ... toen werd het stil.

Lankhurst ging naar boven en naar buiten ... het schieten had opgehouden.

In het Westen ging de zon in een bloedrooden nevel onder;

Sluiten