Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruikt worden. Het Raadhuis, de kazerne in de Nieuwstraat, de Oostkerk, de Fransche kerk, de Sociƫteit de Vriendschap op de Markt en nog ruim vijftig woonhuizen waren in vlammen opgegaan. Door het bombardement waren ongeveer vierhonderd menschen omgekomen; de meeste lijken waren begraven, andere in zee geworpen, terwijl later nog dooden van onder de puinhoopen werden te voorschijn gehaald.

Ook de bezetting had zwaar geleden; van de 6500 man troepen werden door de Engelschen bijna 4000 in krijgsgevangenschap weggevoerd. De overigen waren gesneuveld, gewond, overgeloopen of Walcheren ingevlucht.

Bovendien waren er, zooals wij weten, eenige honderden koortslijders en ook onder hen was de sterfte niet gering.

De verliezen der Engelschen waren bijzonder klein; nog geen honderd man aan dooden en bijna tweemaal zooveel gewonden.

De militaire bezetting werd krijgsgevangen gemaakt, doch de Engelsche bevelhebber liet de burgers, die meegevochten hadden, vrij, omdat de Franschen hen gedwongen hadden aan de krijgsverrichtingen deel te nemen.

De Fransche troepen trokken de Middelburgsche poort uit, onverschillig en zonder sterk onder den indruk te zijn. Aan haar hoofd marcheerde de generaal Osten, die bij de Vlissingers om zijn kloek gedrag in hoog aanzien stond, met een detachement jagers; daarna kwam de generaal Monnet met de overige troepen, een mengelmoes van naties en volkeren. Tal van soldaten wierpen hun geweren over de brugleuning in de stadsgracht, de rest legde de wapens op den grond, bij de Engelsche linies. Daarna marcheerden zij naar het Breezand, vanwaar zij naar Engeland zouden worden ingescheept.

Van dit alles hadden de bewoners van het huisje bij de Haven niet zoo heel veel bemerkt.

Doortje en de oude Maartje hadden Lankhurst na zijn bezwijming naar binnen gedragen en te bed gelegd. Bij onderzoek bleek dat de kapitein een vrij diepe wonde in het been had en dat de zorg van een geneesheer dringend vereischt werd.

Wel had Maartje haar best gedaan om de wonde zoo goed mogelijk te verzorgen, maar Lankhurst bleef bewusteloos en de oude meid was ten einde raad.

Sluiten